• Skriv ut Skriv ut
  • Webbkamera

Omsorg och stöd


hgckhgc

Socialnämndens verksamhet bygger på kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet. Den enskilde  och  närstående ska i mötet med personalen få ett värdigt bemötande, ges insyn och kunna påverka de insatser som erbjuds. Trygghet är ledord för verksamheten.

För att trygga kvaliteten inom vår verksamhet ska de som kommer i kontakt med oss kunna lämna klagomål och synpunkter på verksamheten. Här finns en länk till klagomålsrapporten vi använder. Vi är även anslutna till Patientnämnden i Norrbotten dit man kan vända sig med klagomål på vården i kommunen och landstinget. Här finns länk till Patientnämndens broschyr.

Våra insatser ska grundas på evidensbaserad praktik. Det betyder att kunskapen kommer från tre källor; bästa vetenskapliga underlag, den enskildes kunskaper och önskemål samt personalens kunskaper.

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst, individ- och familje-omsorg, stöd för personer med funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Mycket av den kommunala omsorgen bygger på att personer som av olika anledningar har behov av stöd,  ska kunna leva ett självständigt liv, delta i samhällslivet, ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning och så långt det är möjligt kunna bo i egen bostad.

Arvidsjaur är samisk förvaltningskommun, det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda samisk äldreomsorg helt eller delvis till den som så önskar.

Ansvaret för förvaltningens verksamhet ligger hos socialnämnden. Socialchefen är  ytterst ansvarig tjänsteman. Verksamhetschefer ansvar för olika områden , t ex hemtjänst eller boenden i kommunen.

Ytterst ansvarig för sjukvården är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vår verksamhet är kommunens största, både mätt i pengar och personal.

Socialnämndens ordförande

Henning Åhman, tjänstgör torsdagar,finns då i sitt kontor i Kommunhuset, entreplanet, bredvid receptionen.

Hemsjukvården

Kommunen har ansvaret för alla hälso -och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Gäller personer som är 18 år och äldre.                                                                                                                 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Pernilla Berggren, tfn 158 68 mejl pernilla.berggren@arvidsjaur.se

Socialchef
Ann-Sofi Levander, tfn 157 18, mobil 070-563 57 18 mejl annsofi.levander@arvidsjaur.se
Övergripande ansvar för hela verksamheten
Föredragande inför nämnden

[Missing text '/BITcommon/publishedby' for 'Swedish'] Pernilla Berggren
[Missing text '/BITcommon/lastchanged' for 'Swedish'] 2016-01-04

Socialnämnden besöker verksamheterna

Under mandatperioden kommer socialnämnden att besöka de olika verksamheterna.  14 mars 2016 besöker socialnämnden Länsmansgården, Ekan och Krehab .Politiker och tjänstemän finns på Hälsocentralen, konferensrummet  i entréplanet, mellan 0900-1130. Allmänheten hälsas välkomna ! 

Här hittar du information om stöd och hjälp till barn och unga

SAGA – Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Stöd till personer som utsatts för våld i nära relation

Här hittar du mera information

Samordnad individuell plan-SIP

Det händer ganska ofta att personer har behov av stöd och hjälp från flera olika håll. Det kan gälla inom äldreomsorgen eller inom någon annan verksamhet. Här finns en liten informationsfilm om vad en samordnad individuell plan är för något. 

Ordlista och begrepp inom socialtjänsten

Här finns en länk till ordlistan

 


 
Matsedel för äldreomsorgen

Kost- och måltidsenkät 2015, under utarbetning.

 

Digitala trygghetslarm

I vår kommun finns ca 170 trygghetslarm och alla larm är nu utbytta till digitala trygghetslarm. Kommunen har totalansvar för de nya apparaterna, det betyder att den enskildes egna telefonabbonemang inte berörs av larmet. Alla nya larm som beviljas kommer att vara digitala .

Om Du som brukare eller närstående har frågor som rör trygghetslarm kan du vända dig till någon av hemtjänstcheferna, Lena Lindgren eller vik hemtjänstchef Emma Karlsson. De nås via kommunens växel.

 

 Här hittar du mera information från kommunernas samarbetsorganisation SKL

Här finns information från kommunen om vad som gäller när du har trygghetslarm


 

 

 

 


 

 

Tyck till om:


Äldreomsorgen

Stöd/omsorg för funktionshindrade

Individ- och familjeomsorg

 

 

 


 

 

 

Öppenvården "Pärlan"
Länk till guide:

"Öppna jämförelser" Socialtjänst och hemsjukvård

 

 

 

 

Färdtjänst

 

 

Om du har färdtjänsttillstånd har du rätt att utan särskild prövning åka obegränsat antal resor inom kommunen samt max 50 km väglängd in i angränsande kommun. Du har rätt till 24 enkelresor per år inom länet, motsvarande två enkelresor per månad. Riksfärdtjänst kan användas vid behov.

Beställningen bör göras i god tid. Riksfärdtjänst ska beställas två veckor i förväg. Beställningen görs hos Länstrafikens kundservice 0926-756 77. Mer information får du hos kommunen,Catrin Höglander tel 0960-15715.

Boka plats i solen

Solkällan finns i Ringelstas källarplan. Rummet i Söderhavsmiljö är öppet för seniorer. Boka 1 timme.

Alla som har avgiftsbelagd hemtjänst (gäller även äldreboende) kan nyttja solrummet utan kostnad. Övriga seniorer och personer med funktionshinder betalar 20 kr. Varje person får ta med en anhörig som också betalar 20 kr per besök. Klippkort finns att köpa i Ringelstas reception, där även besök bokas.