Föredragningslista


Kommunfullmäktige 2018-02-27


Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträdet hålls i Medborgarhuset Arvidsjaur med början kl. 10.00, och inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten kan ställa frågor.

Handlingar:
Föredragningslista
Detaljplan kv. Renen m.fl.


Ärenden:
  

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan av jäv
4. Val av justerare samt tid och plats för justering
5. Allmänhetens frågestund
6. Delgivningar
7. Interpellationer frågor
8. Motioner
9. Åtgärdsplan för att öka gästnätterna i fritidshus och husvagnar i Arvidsjaurs kommun
(Medborgarförslag)
10. Belysning mitt i byn Glommersträsk (Medborgarförslag)
11. Enskilda vägar i Glommersträsk och Moskosel
12. Detaljplan för kvarteret Renen m.fl.
13. Investeringsredovisning för år 2017
14. Redovisning av motioner år 2017
15. Redovisning av ej verkställda beslut år 2017
16. Lokalt partistöd för år 2018
17. Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning enligt LSO och LBE
18. Motion - Besparingsförslag
19. Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan
20. Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar
21. Motion – Attraktiv arbetsgivare
22. Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öron-operationer samt större tandläkarbehandlingar
23. Införande av friskvårdstimme
24. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018
25. Entledigande som förtroendevald kommunrevisor
26. Val av ombud samt ombudsinstruktion till extra bolagsstämma Inlandsbanan AB

   

Arvidsjaur 2018-02-19

  

Peter Rydfjäll  
Kommunfullmäktiges ordförande   

Skriv ut: