Föredragningslista


Kommunfullmäktige 2017-02-28


Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Sammanträdet hålls i förvaltningsbyggnaden med början kl. 13.00, och inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten kan ställa frågor.

Länk till kallelse med handlingar


Ärenden:  

 1. Upprop
 2. Val av justeringsmän
 3. Anmälan av jäv
 4. Val av justerare samt tid och plats för justering
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Delgivningar
 7. Interpellation/frågor
 8. Motioner
 9. Medborgarförslag
 10. Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen
 11. Redovisning av motioner
 12. Redovisning av ej verkställda beslut år 2016
 13. Investeringsredovisning för år 2016
 14. Revidering av resultatbudget i mål- och resursplan 2017 – 2019- Hela kommunen
 15. Återrapport, Revisionsrapport – Granskning av samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän
 16. Återrapport, Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppdrag
 17. Lokalt partistöd för år 2017
 18. Ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 2015-18
 19. Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond
 20. Stadgar för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker
 21. Stadgar för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker
 22. Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun - Implementering av översikts- och tillväxtplanen
 23. Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)
 24. Avtal mellan samverkande kommuner 2017-01-01--2018-12-31- Gemensam nämnd för drift av personalsystem
 25. Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2015
 26. Motion – Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar
 27. Motion - Utveckling av Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB
 28. Redovisning av plan för ökad koncernsamverkan enligt ägardirektivet
 29. Bolagsordning - Arvidsjaurs Kommunföretag AB
 30. Ägardirektiv - Arvidsjaurs Kommunföretag AB
 31. Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB
 32. Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB
 33. Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB
 34. Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB
 35. Bolagsordning - Arvidsjaurs Energi AB
 36. Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB
 37. Uppdrag som vice ordförande i kommunens bolag
 38. Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Margoth Holmqvist
 39. Enledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Mats Klockljung
 40. Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Kristina Bäckström
 41. Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
 42. Enledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden - Mats Klockljung
 43. Val av ordinarie ledamot i socialnämnden
 44. Val av ordförande i socialnämnden
 45. Val av vice ordförande i socialnämnden
 46. Val av ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden
 47. Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden
 48. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden60
 49. Val av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsen
 50. Partiell inlösen av pensionsskuld 2016 för år 2016

   Arvidsjaur 2017-02-21

  

Peter Rydfjäll  
Kommunfullmäktiges ordförande   

Skriv ut: