Kommunstyrelsen 2017-03-21


Det offentliga sammanträdet börjar kl. 08.00

Allmänheten är välkommen att närvara vid punkterna 1-15.

 

Dagordning 

 1. Upprop
 2. Anmälan av jäv

 3. Val av protokolljusterare samt tidpunkt för justering

   

  Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen

 4. Meddelandeärenden

 5. Anmälan av beslut i delegerade ärenden

 6. Avgiftsbefrielse för vatten och avlopp

 7. Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna (Medborgarförslag)

 8. Skridskobana /Fritidsaktivitet (Medborgarförslag)

 9. Promenad till Garvaregatan för inspektion av Johannaparken (Medborgarförslag)

 10. Cykelbana / Skoterled från Järnia till korsningen riksväg 94/95 (Medborgarförslag)

 11. Remiss – Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammahållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

 12. Årsredovisning år 2016 – Kommunstyrelsen

 13. Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016

 14. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017

 15. Internbudget 2017 - kommunstyrelsen
   

  Ärenden som inte är offentliga

   

  Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige

 16. Årsredovisning år 2016 – Hela kommunen

 17. Överföring av pengar från 2016 års investeringsbudget till 2017

 18. Gemensamma planeringsförutsättning inför 2018-2020

 19. Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun

 20. Taxa för renhållning (avfallhantering)

 21. Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2017 - Företagarna i Arvidsjaur

 22. Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer

 23. Motion – Vi vill ha flygskolan!

 24. Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område

 25. Redovisning - Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom nämnderna

 26. Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2017

 27. Antal ledamöter i kommunfullmäktige

 28. Politisk organisation mandatperioden 2019-2022

 

Arvidsjaur 2017-03-10


LOTTA ÅMAN
Ordförande 

 

Skriv ut: