Underrättelse granskning - Detaljplan för Björkberget 1:29 & Framnäs 1:30>3, Arvidsjaurs Flygplats

Publicerat: 2018-02-13
Till och med: 2018-03-07

Underrättelse granskning

 

Ett förslag till detaljplan för Björkberget 1:29 & Framnäs 1:30>3, Arvidsjaurs flygplats i Arvidsjaurs kommun är under upprättande. Planområdet ligger strax utanför centrala Arvidsjaur och omfattar ca 462 hektar. Björkberget 1:29 är fastigheten där Arvidsjaurs flygplats ligger.

Planen huvudsakliga syfte är att säkerställa befintlig markanvändning för flygplatsen inom fastigheten Björkberget 1:29 samt möjliggöra etablering av vägar/banor för fordonstest inom Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30. Arvidsjaurs flygplats är en kommunikationsnod för Norrlands inland och viktig för bland annat företag, turister, medborgare och testindustrin i regionen. Planen skapar utvecklingsmöjligheter inom berörda fastigheter och detta för att bidra till samhällets och regionens utveckling. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens översikts- och tillväxtplan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.


Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 2018-02-13 – 2018-03-06 i kommunhusets reception i Arvidsjaur eller om du klickar här. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen under granskningstiden, senast den 6 mars 2018 till:

 

Arvidsjaurs kommun
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
933 80 Arvidsjaur

Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: