Kungörelse Inbjudan till samrådsmöte för detaljplan kv Anden m.fl

Publicerat: 2018-06-19
Till och med: 2018-08-13

Ett förslag till detaljplan för kv Anden m.fl i Arvidsjaurs kommun är under upprättande

Planområdet är beläget i Arvidsjaurs tätort söder om Järnvägsgatan och inkluderar kvarteren Anden, Gåsen, Svanen och Tjädern samt delar av den kommunala gatumarken. Planen syftar till att säkerställa befintlig markanvändning, att skapa förutsättningar för utökade byggrätter inom bostadsområdet samt minska risken för att skador uppkommer på byggnader vid framtida skyfall och ev. översvämningar.

I detaljplanen utreds också frågan om den allmänna platsmarkens avgränsning mot kvartersmarken för att undersöka om det är lämpligt att i planen skapa förutsättningar för fastighetsägare att, om de så önskar, köpa till lite mark för att undvika att fastighetsgränsen går i husliv.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

Samrådsmötet äger rum den 27 juni 2018 kl. 18:00. Plats: Lokalen Månljuset i Kommunhuset, Arvidsjaur

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast den 12 augusti 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se

 

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: