Kungörelse om detaljplan

Publicerat: 2018-11-27
Till och med: 2018-12-21

Kungörelse och inbjudan till samrådsmöte

 

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - Aktivitetscenter är under upprättande.

 

Föreslaget planområde är beläget i direkt anslutning till Arvidsjaurs tätort, mellan Tvättjärnen och väg 95 ca 1.5 km från centrum.  Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna av kvartersmark för aktivitetscenter, kontor och restaurang samt gym. Planen ger förutsättningar att uppföra en byggnad till en högsta byggnadshöjd av 8 meter och med en takvinkel mellan 10 och 30 grader. Planen ger även förutsättningar till ca 25 nya parkeringar för besökande till badstranden. 

 

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översikts- och tillväxtplan. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

 

Samrådsmötet äger rum den 17 december 2018 kl. 18:00

 

Plats: Lokalen Månljuset i Kommunhuset, Arvidsjaur

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast den 21 december 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se

 

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: