Kungörelse om samråd för Moskosel 3:52 och Moskosel 3:14

Publicerat: 2019-03-08
Till och med: 2019-04-08

Ett förslag till detaljplan för Moskosel 3:52, Moskosel 3:14 samt del av Moskosel 3:2 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande

Planområdet ligger i byn Moskosel och är detaljplanelagt sedan tidigare med kvartersmark för bostäder och allmänt ändamål, vattenområde och prickmark (mark, som icke får bebyggas).

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utveckling för centrum/ bostäder/ camping/ besöksanläggning/ odling/ laddstationer för elbilar samt bryggor på vattenområdet. Detaljplanen ska även möjliggöra en utveckling med samlingslokal med servicepunkt, lanthandel och café. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens översikts- och tillväxtplan.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Samrådsmöte äger rum:

Den 25 Mars 2019 kl. 18:00 i Lokalen Solstrålen i Kommunhuset, Arvidsjaur

Den 1 April 2019 kl. 18:30, Skolgatan 24 (”Klockarbackeskolan”), Moskosel

Planförslaget finns tillgängligt för samråd under tiden 12 Mars till 7 April 2019 i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av via länkarna nedan och www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller mejla mbhn@arvidsjaur.se, senast den 7 April 2019.

 

  

Skriv ut: