Underättelse om granskning - detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby

Publicerat: 2018-03-28
Till och med: 2018-04-26

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby är under upprättande.

 

Planområdet är beläget söder om centrala Arvidsjaur. Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av området med stugor och relaxavdelning samt att möjliggöra en försäljning av den mark Hotell Laponia i dagsläget arrenderar från kommunen. I planförslaget ges även möjligheten att utöka storleken på de två nordligaste bostadsfastigheterna, Storken 13 och 15, samt att ordna en ny tillfartslösning för Storken 13 och 15.

 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inom delar av planområdet föreslås strandskyddet upphävas.

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.

 

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 3 april till 25 april 2018 i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast 25 april 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: