Underrättelse om granskning - Detaljplan för Lyckans industriområde

Publicerat: 2018-06-07
Till och med: 2018-08-13

Ett förslag till detaljplan för Lyckans industriområde är under upprättande.

Planområdet är beläget sydväst om järnvägsgatan i Arvidsjaurs samhälle.

Planen syftar till att säkerställa befintlig markanvändning samt att skapa förutsättningar för en mindre utökning av det detaljplanerade området i nordlig riktning.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 14 juni till 12 augusti i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast 12 augusti 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: