Underrättelse om granskning av detaljplan

Publicerat: 2018-10-03
Till och med: 2018-10-27

Ett förslag till detaljplan för del av ARVIDSJAUR 9:4 OCH 9:5  – Camping, stugby och tillfällig vistelse är under upprättande.

Föreslaget planområde är beläget strax söder om centrala Arvidsjaur. 

Syftet med föreslagen detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering och utveckling av camping och stugor med tillhörande aktivitetsytor, restaurang samt servicebyggnader inom del av fastigheterna Arvidsjaur 9:4 och 9:5. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för anläggande av strandpromenad och bryggor för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till vattnet.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen men ligger i linje med översiktsplanens ambitioner om att skapa attraktiva turistboenden samt ett attraktivt samhälle. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 5 oktober till 26 oktober i kommunhusets reception. Förslaget finns även att ta del av på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast 26 oktober 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: