Kungörelse Underrättelse till berörda grannar - Ansökan om bygglov för telemast – Bofinken 7

Publicerat: 2018-01-10

Kungörelse

Underrättelse till berörda grannar

Ansökan om bygglov för telemast – Bofinken 7

 

En ansökan om bygglov för uppförande av en 26 meter hög telemast för elektronisk kommunikation på fastigheten Bofinken 7 har inkommit till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaurs kommun.

 

Masten kommer att placeras centralt i Arvidsjaurs tätort på fastigheten Bofinken 7 som ligger invid korsningen Stationsgatan/Nygatan.

Masten kommer att placeras på samma ställe som befintlig mast. Den befintliga masten är 18 meter hög. Den nya masten kommer att bli 26 meter hög.

 

Tomten omfattas av detaljplan 25-P04/55 antagen 2002. Teletornet/masten avses placeras på mark som får bebyggas med skärmtak enligt detaljplan. Högsta byggnadshöjd ska vara 9 meter enligt detaljplanen. Bygglov kan beviljas om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

 

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas.

 

Bygglovhandlingar finns tillgängliga på kommunalhuset, miljö- och byggenheten, kontakta Monika Hornig Breitbach tfn 0960-15570 eller Majvor Sellbom tfn 0960-15564. Bygglovhandlingar finns även i bifogad länk.

 

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade till Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur senast 2018-01-31.

Skriv ut: