Arvidsjaurs kommunchef Ulf Starefeldt och kommunalråd Lotta Åman fick en pratstund med försvarsminister Peter Hultqvist, innan försvarskonferensen i Skövde drog igång på måndagsmorgonen 2-3/4. Foto Kent Norberg.

Totalförsvarsperspektivet i fokus vid försvarskonferens

2017-04-05 14:49

Gråzonsproblematik, irreguljär- och hybridkrigföring samt hur kompetensförsörjer vi totaltförsvaret? Det var diskussionsämnen vid försvarskonferensen 2017 i Skövde.

Den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret ska öka, som det sägs i målsättningen för inriktningsperioden 2016 - 2020. Men vad krävs av oss kommuner, privata företag och myndigheter för att förbereda oss om kriget kommer? Hur ska vi samarbeta för att nå bästa resultat? Dessa inte helt enkla frågor dryftades under den två dagar långa försvarskonferensen. 

 

Annika Nordgren Christensen hälsade konferensens nordligaste deltagare, från förbandskommunen Arvidsjaur, välkomna till Skövde. Foto Kent Norberg.

 

Moderatorn Annika Nordgren Christensen inledde konferensen:
-För bara några år sedan hade vi ett totalförsvar. Nu är vi återigen i behov av det på grund av ett försämrat omvärldsläge.

Försvarsminister Peter Hultqvist konstaterade att läget i Sveriges närområde inte utvecklats åt det positiva hållet. Han nämnde Georgien, Krim, konflikten i Ukraina och att det dessutom är en stor militärövning på gång i området, där även Vitryssland deltar:
-Riksdagen har beslutat att vi ska bygga en tröskel för att förhindra att vi hamnar i situationer... Det är en granlaga process som jag följer noga hela tiden med ett flexibelt förhållningssätt.

-Jag uppskattar att övningarna ökat och nya prestanda, som står för de krav vi har. 

Enligt försvarsministern är han och Öb överens om att fortsätta öka den militära förmågan även efter 2020:
-Nu ska vi politiker titta på underlag för det. Men exempelvis behövs ytterligare förstärkning på Gotland över tid. 

Jeanette Nilsson, processledare i Bodens kommun, tillika medlem i Regionalt samverkansforum Norrbotten, ställde frågan om Arktis finns med i diskussionerna:
-Ja, det har vi. Det finns möjlighet att diskutera det i arktiska rådet. Tecken finns på att Ryssland vill föra fram sina positioner i området. Arktis är en arena i och med den globala uppvärningen, eftersom nya gasfyndigheter och fartygsleder tinar fram. 

Bilden till höger: "Regionalt samverkansforums Jokkmokksseminarium var jättebra!" sa försvarsminister Peter Hultqvist, när Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman fick en pratstund med ministern innan han gick upp på podiet. Foto Kent Norberg.  

 

Peter Hultqvist sa att de övningar som Sverige och Finland genomför tillsammans är en signal:
-Det handlar om att ständigt föra en dialog, samtidigt som vi höjer vår operativa förmåga. Aktivering av värnplikten är också en strategisk och viktig signal till omvärlden.  

Hultqvist sa att han vill "bredda" antalet värnpliktiga. Men att det kostar 600 miljoner ytterligare, om vi ska öka intaget från 4000 till 5000 värnpliktiga.

10 april skickas de första mönstringsbreven ut till födda 1999/-00. Under sommaren sker urval. Från och med oktober kommer svaren tillbaka till berörda, om man blir inkallad till värnpliktstjänstgöring eller inte. En digital kampanj kommer inom kort att synas i framför allt sociala medier - där ungdomarna finns. Slogan blir i stil med: "Nästan kan göra vpl, men få ges chansen". Januari - september startar grundutbildningen, beroende på förbandens inställelsetid.

Andra delen i strategin att öka totaltförsvaret handlar mycket om samverkan. Bland annat nämndes samarbetet med Finland, som "fungerat bra". Förhoppningar finns att utveckla materialsamarbeten med Polen och skapa samarbetsavtal med Danmark, Storbritannien och USA:
-Viktigt att vi gör saker med andra länder. Det är också tröskelhöjande för att behålla freden.

Försvarsministern sa sig vara nöjd med att vi vänt blickarna nationellt, då en försvarsmakts främsta uppgift är att försvara sitt eget land. Avslutningsvis tog han upp regler med förköpsrätt på markområden i Sverige:
-Kanske bör vi se över dessa regler så att inte negativa krafter kan köpa upp sådant som vi inte vill sälja...


 

Ett urval av andra talare i korthet:

 • FM = Försvarsmakten
 • HKV = FM:s högkvarter
 • MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • VPL = Värnplikt
Mats Klintäng, Försvarsmaktens totalförsvarsprojekt:
-Vi är inne i analysen om hur samhället kan stödja Försvarsmakten i händelse av ofred. Det finns fler resurser än vi tror ute i landet. Däremot måste vi bli bättre på att leda och fördela dem.


Freddy Jönsson Hanberg, Insamlingsstiftelsen för totaltförsvarsstudier:

-Totaltförsvar är verksamheter som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vi kan konstatera att förändringarna fortsätter att öka i vårt närområde. Därför behövs ett förmågeramverk inom totalförsvar.
-Att vi har bra ekonomi i Sverige gör att vi lockar teknologiskt kvalificerad personal, som kan bidra till utveckling och ett robustare totalförsvar.


 

Nils Svartz, MSB:
-MSB och Försvarsmakten har tagit fram en grundsyn för sammanhängande planering av totalförsvaret. Den redovisades 2016. Vi har starka beroenden av varandra och kommer att presentera en ny grundsyn i sommar om behoven för 2018-2020. 
Nils pratade även om utvecklingen av krisberedskapen med exempelvis kommunikationssystem som Rakel och WIS samt om ledningsplatser, utbildningar och krisövningar:
-Den som säger att inget händer har fel! Utan mycket har hänt senaste två åren, inklusive fördjupat samarbete med FM och länder i Norden.

Svartz ser särskilda utmaningar inom; energiförsörjning, transporter, info/kommunikation, hälso- och sjukvård/omsorg, finansiella tjänster och livsmedel:
-MSB har regeringens uppdrag att ge ut ny information "Om kriget kommer". Förmodligen kommer den återigen i pappersform.


 

Klas Eksell, personaldirektör FM, gav en historisk återblick inom personalförsörjning och omvärldsläge. Åhörarna kunde konstatera att mycket är sig likt trots alla förändringar. Avspänning, upptrappning, avspänning, upptrappning... Från 1600-talet fram till dags datum.

Några punkter ur återblicken:

 • 1812 kom lag om allmän beväringstjänstgörning
 • 1901 infördes vpl, som vi känner den.. Nu skulle landet försvaras vid gränsen
 • 30000-50000 vpl inkallades fram till kalla krigets slut
 • 1992-2004 successiv avveckling av totaltförsvaret
 • Sverige har gått från 1 miljon insatsberedda till 50 000
 • Återigen har omvärldsläget svängt. 2 mars tog regeringen beslut om att återinföra vpl. Dessutom könsneutral för att få tillgång till fler kompetenser.

-Låt oss bygga långsiktigt och skapa stabilitet! sa Eksell.


 

"Invänta inte direktiv - utan börja jobba ute i kommunerna!"


Leif Isberg, Länsstyrelsen Skaraborg:
-Redan nu bör kommunerna ute i landet se över krigsplaceringar, ledningsföreberedelser, jobba med kunskapsuppbyggnader, närma sig frivilligorganisationer och skapa privat/offentligt samarbete. 

Isberg uppmanade kommunerna även att delta i övningar och se över el-, energi- och livsmedelsförsörjning:
-Det är viktigt att vi hittar varandra och har saker klart för oss när det verkligen gäller. Invänta inte direktiv, utan börja jobba! 


Fakta

Arktiska rådet (Arctic Council) är ett internationellt forum för samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska länderna och sex organisationer för ursprungsfolk. Verksamheten är inriktad på skydd av den arktiska miljön, hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd. (Källa: Wikipedia)

 • Gråzon i totalförsvarssammanhang innebär: Osäkerhet råder om det är ett angrepp mot Sverige, och regeringen har inte höljt beredskapen.
 • Irreguljär krigföring: Förekommer mellan stater och icke statliga aktörer. Eller enbart mellan icke statliga aktörer. Syfte är att skapa legimitet och inflytande över relevanta befolkningsgrupper, geografiska områden eller strategiska resurser. Civila inkluderas vanligen som mål för exempelvis påverksansoperationer och psykologisk krigföring.
 • Hybridkrigföring i gråzonen: Ekonomiska påtryckningar, påverkansaktiviteter mot medier, opinion och beslutsfattare. Cyberattacker mot samhällsviktiga funktioner, sabotage av infrastruktur eller ekonomiska flöden, terrorhandlingar. Oftast överraskande och riktat mot hela samhället.

 
Försvarskonferensen dag 2, avslutades med workshops i olika konstellationer. Temat var totaltförsvaret och personalförsörjning. Till vänster: Patrick Wallberg, Hkv SC leds pers. Foto Kent Norberg.

 

Norrbottens representanter på Skaraborgs försvarskonferens 2017:
Lotta Åman, kommunalråd Arvidsjaur kommun
Ulf Starefeldt, kommunchef Arvidsjaur kommun
Kent Norberg, kommunikatör Arvidsjaur kommun
Karin Börjesson, avdelningschef, avdelning samhälle, Länsstyrelsen Norrbotten
Jeanette Nilsson, processledare, Bodens kommun
Jarmo Koski C MRN stab, Norrbottens Regemente, Boden


Skriv ut: