Dialog- och demokratidagen genomfördes 1 mars i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Utvärdering från Dialog- och demokratidagen

2017-04-10 13:17


Tanken med dialog- och demokratidagen (genomfördes 1 mars) är att de unga ska inspireras att göra sina röster hörda samtidigt som de får en chans att träffa politiker och tjänstepersoner i kommunen. Dialog- och demokratidagen ingår i årshjulet för ungdomspolitik och är ett politiskt beslut.


Beskrivning av dagen i korthet
Under förmiddagen delades eleverna in i tre grupper fördelade på tre aktiviteter i ett rullande schema:
1. Laponia: Inspirationsföreläsning med Lovisa Karlsson "LakiDoris" om att göra sin röst hörd som videobloggare
2. Medan biografen: Föreläsare Siavosh Derakhti om sitt integrationsarbete
3. Medan rotundan: Dialog/diskussioner med elever/politiker/tjänstemän lett av Victor Ganguly (fördelar med orten och vad som kan göra orten bättre)

Efter lunchen gavs elevråd och fokusgrupper möjlighet att jobba vidare med reella förslag där de tillsammans inom gruppen försökte konkretisera och planera sitt arbete kring valt område.

Tankar kring dagen
Reaktioner på föreläsningarna varierar och det som vissa tyckte var bäst med dagen upplevde andra som ointressant och värdelöst. Mot bakgrund av detta är det svårt att dra några slutsatser kring föreläsarnas insats annat än att alla har rätt till en egen åsikt och att det är okej att tycka olika, det skapar förutsättningar för diskussion och dialog vilket vi välkomnar.

En klar majoritet upplever att upplägget har fungerat bättre än tidigare år men de nackdelar som påtalas är att förmiddagen var stressig (långt att ta sig Laponia - Medan), eleverna önskar fler pauser (gärna med fika), funderingar kring dagens "resultat" och framförallt efterlyses fler deltagande politiker/tjänstepersoner.

Flera klasser tar upp att de önskar se fler politiker/tjänstemän/vuxna som engagerar sig under dagen, särskilt vid diskussionerna/dialogen. Detta förslag återkommer frekvent och hörs även från de lärare och de politiker/tjänstepersoner som deltog. För att få till detta bör inbjudan gå ut tidigare till alla förvaltningar.

Fler förslag till nästa år
Moderator med lokal anknytning, dvs någon som förstår/känner till orten föreslås, till exempel Lena Sundqvist (en av Sveriges främsta sportkommentatorer), Li Skarin (radio/inlandsprofil) eller Cecilia Edsström (sportkommentator med genustänk, radio).

Teman som psykisk ohälsa föreslås men också specifika föreläsare som Christina Rickardsson (föreläsare/författare till Sluta aldrig gå och grundare av Coelho foundation), Ångestpodden, live-pod-sändning som talkshow (interaktivt) och Nordic Hillbillies. Några vill att vi ska se över urvalet av vem/vilka som kommer och föreläser, involvera elever i fler faser av förberedelse genom en digital omröstning, eller utgå ifrån förslag på frågor som elever har skickat in i förväg samt bjuda in lärarlag att delta i planeringen av dagen.

Tydligare presentation av politiker och tjänstepersoner behövs och kanske förtydligande kring vad som är kommunens respektive näringslivet respektive ortsbornas uppgifter i en demokrati. Hur bemöter vi ungas idéer/förslag? Hur går vi vidare?

I inbjudan till politiker och tjänstepersoner bör det poängteras mer tydligt att dagen ger möjlighet till ömsesidigt utbyte av information, dialog och inspiration! Detta är det enda tillfället om året då politiker och tjänstepersoner har möjlighet att träffa Arvidsjaurs ungdomar samtidigt.

Kring eftermiddagen är synpunkterna väldigt varierande. Det verkar bero på hur väl fokusgrupperna fungerar. Tråkigt var att högstadiets elevrådsstödjare eller annan personal inte deltog och inte heller meddelade frånvaro. Detta gjorde det svårt för denna grupp att fungera tillfredställande.

Vad gör vi av de förslag som har kommit in under dialog- och demokratidagen 2017
Kanske har du lämnat idéer till politiker, tjänstepersoner och fokusgrupper och undrar vad som händer med dina förslag.

Hur går vi nu tillsammans vidare?
Ett sätt är att du jobbar vidare direkt i din fokusgrupp och tar hjälp av den stödjare som finns kopplad till gruppen för att kanske söka pengar eller bjuda in politiker och tjänstepersoner mer specifikt. Du kan också gå till den kreativa aktivets- och mötesplatsen Humlan och få hjälp av personalen där för att göra verkstad av dina idéer.

Personalen där kan hjälpa dig och dina vänner att utveckla dina idéer, till exempel starta en förening, anordna en aktivitet, söka pengar, skriva medborgarförslag eller komma i kontakt med rätt personer.

Vill du få mer information på skolan runt detta?
Kontakta Amanda Granberg Högdahl eller Camilla Freedman. Växel: 155 00.

 


Skriv ut: