Nyheter

Nyheter inom äldreomsorgen Arvidsjaur

Så här tycker de äldre och deras anhöriga om vården och omsorgen

Resultaten från 2017 års brukarundersökningar är klara och sammantaget är brukare och anhöriga nöjda med hjälpen. 77% i boende är mycket nöjda eller ganska nöjda. Inom hemtjänsten är 95% mycket nöjda eller ganska nöjda. Resultatet både för boende och för hemtjänst har förbättrats i jämförelse med tidigare år. 

Nytt arbetssätt för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Arvidsjaur har påbörjat införandet av IBIC (individens behov i centrum). Vilket är en nationen modell framtagen av Socialstyrelsen i ett led att förbättra äldreomsorgen. Modellen syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, och inte utifrån utbudet av existerande insatser. Tidigare fanns inte någon enhetlig standard för att utreda behov av stöd och hjälp och det kunde vara svårt att avgöra vad brukarna verkligen hade behov av och vad de hade rätt till.

Modellen utgår från ett nationellt fackspråk, ICF, som används för att ge en helhetsbeskrivning av hur den äldre fungerar i sin livssituation. Tanken är att genom IBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet och likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning i hela landet.

Värdigt liv och välbefinnande i äldreomsorgen

Den nationella värdegrunden är sedan 2011 inskriven i Socialtjänstlagen (5 kap 4§ SoL). Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. Gemensamt för alla uppdrag är att de ska öka förutsättningarna för att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har nu tagit fram en rad material som fungerar som stöd i verksamheternas värdegrundsarbete. Bland annat finns en informationsfolder som riktar sig till äldre personer och deras närstående samt allmänheten information om vad den nationella värdegrunden innebär för dem.

Skriv ut: