Om socialnämndens verksamhet
Socialnämndens verksamhet bygger på kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet. Den enskilde  och  närstående ska i mötet med personalen få ett värdigt bemötande, ges insyn och kunna påverka de insatser som erbjuds. Trygghet är ledord för verksamheten.

För att trygga kvaliteten inom vår verksamhet ska de som kommer i kontakt med oss kunna lämna klagomål och synpunkter på verksamheten.  Vi är även anslutna till Patientnämnden i Norrbotten dit man kan vända sig med klagomål på vården i kommunen och landstinget.

Våra insatser ska grundas på evidensbaserad praktik. Det betyder att kunskapen kommer från tre källor; bästa vetenskapliga underlag, den enskildes kunskaper och önskemål samt personalens kunskaper.

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst, individ- och familjeomsorg, stöd för personer med funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Mycket av den kommunala omsorgen bygger på att personer som av olika anledningar har behov av stöd,  ska kunna leva ett självständigt liv, delta i samhällslivet, ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning och så långt det är möjligt kunna bo i egen bostad.

Arvidsjaur är samisk förvaltningskommun, det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda samisk äldreomsorg helt eller delvis till den som så önskar.

Ansvaret för förvaltningens verksamhet ligger hos socialnämnden. Socialchefen är  ytterst ansvarig tjänsteman. Verksamhetschefer ansvar för olika områden , t ex hemtjänst eller boenden i kommunen.

Ytterst ansvarig för sjukvården är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vår verksamhet är kommunens största, både mätt i pengar och personal.

Socialnämndens ordförande

Leif Rönnqvist, tfn 070-670 04 40 tjänstgör torsdagar, finns då i sitt kontor i Kommunhuset, entreplanet, bredvid receptionen.

 

Socialchef
Ann-Sofi Levander, tfn 0960-157 18, mobil 070-563 57 18 mejl namn.efternamn@arvidsjaur.se
Övergripande ansvar för hela verksamheten
Föredragande inför nämnden

 

 

 


 


 


 

 

 

Skriv ut: