Krisberedskap


Kommunen har ett särskilt ansvar för att Arvidsjaur ska vara en robust och säker kommun för alla som vistas här. En allvarlig krissituation kan inträffa helt oväntat och kan medföra att alla eller delar av kommunens invånare samt enskilda eller grupper som vistas i kommunen för en kortare eller längre tid drabbas av svåra påfrestningar.

Svåra påfrestningar kan sägas utgöra olika slag av extrema situationer med låg sannolikhet men som medför stora konsekvenser, så kallade extraordinära händelser. Utgångspunkten för kommunens krishantering är extraordinär händelser.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den;

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

 

Skriv ut: