Nybyggnadskarta


I ansökningar som avser ny- och tillbyggnad behövs en situationsplan över tomten. Den bör ibland vara grundad på en nybyggnadskarta. Detta är viktigt för att bl.a. va-anläggningar, vägar, fastighetsgränser, markhöjder och byggnaders läge ska kunna redovisas.

I de fall nämnden anser att en nybyggnadskarta behövs ska nämnden enligt plan- och bygglagen 12 kap 4 § tillhandahålla en sådan karta.

När krävs nybyggnadskarta?

Nybyggnadskarta kan krävas vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanelagt område samt utanför detaljplan vid anslutning till kommunalt VA. När det är uppenbart onödigt med nybyggnadskarta kan handläggaren medge undantag från kravet.

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan ska vara i skala 1:500 och innehålla:
• Fastighetsgränser och gränspunkter
• Gällande planbestämmelser
• Befintliga byggnader inklusive sockelhöjder
• Markhöjder (markshöjdskillnader, redovisade med markhöjdpunkter)
• Vägar, gator och gatuhöjder
• Mark- och luftledningar, kabelskåp och belysningsstolpar
• Vatten- och avloppsledningar med anslutningspunkter redovisade med höjd och dimension för anslutande ledningar i förbindelsepunkt.
• Övriga väsentliga detaljer

Noggrannhetskrav

Gränser och gränspunkter redovisas med en noggrannhet bättre än 1dm inom planlagt område och bättre än 1m utanför planlagt område. Noggrannheten på byggnader och markhöjder ska vara bättre än 1dm. Referenspunkt ska anges med koordinater i plan och höjd. En referenspunkt mäts in med minst 5 cm noggrannhet och redovisas med 2 decimaler på kartan.

 

Skriv ut: