Strandskydd


Strandskyddet är till för att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det är förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader i strandskyddsområdet eller utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Undantag kan dock ges om det finns särskilda skäl.

Skydd av stränder infördes redan på 1950-talet. Strandskyddet regleras i dag i miljöbalkens sjunde kapitel.

Skyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Skyddsområdet kan utvidgas till högst 300 meter efter beslut av länsstyrelsen.Illustration från Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:1

Var gäller strandskydd?

Generellt kan sägas att strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. 

I nya detaljplaner finns angett om strandskyddet är upphävt, och i så fall var. Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan ska inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat. I planer som fastställts senare finns beslut om strandskyddets omfattning i beslut om fastställandet.

Avgränsningar från strandskyddet i Norrbottens län

• Sjöar och vattendrag som inte finns redovisade på Norrbottenskartan i skala 1:500000 (Lantmäteriets karta 505) omfattas inte av strandskydd.

Länsstyrelsens beslutade att strandskyddet inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas:

  1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmre strandlinjen än 25 meter och
  2. inom en tomtplats som har angetts i beslut om dispens.

Dispens från strandskyddet 

  • Kommunen får upphäva strandskydd i detaljplaner och ge dispens om det finns särskilda skäl. 
  • En fri passage ska säkerställas runt stränder
  • Kommunen ska redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i  översiktsplanen där vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla.
  • Länsstyrelsen ska överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser

 
För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. 

För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

 

Särskilda skäl

• området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
• området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
• området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
• området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
• området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
• området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
• Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §). Kommunfullmäktige har 2015-11-24 fastställt en översikts- och tillväxtplan som pekar ut 63 områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Områden i Arvidsjaurs kommun - landsbygdsutveckling i strandnära läge

 

Lämna fri passage

När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten. Passagen ska vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria passagen ska också finnas för att goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras.

Skriv ut: