Nedskräpning

 

Var rädd om naturen!

Skräpa inte ned utomhus. Se därför till att ta med dig skräpet till en papperskorg eller soptunna istället för att slänga det i naturen.

 I 15 kap 30 § miljöbalken står det:
" Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

I 3 kap 15 och 17 §§ plan- och bygglagen:
”En tomt skall hållas i vårdat skick”

Dessa bestämmelser innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Förbudet gäller alla, alltså även t ex den som är fastighetsägare.

Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad som är skräp har inte definierats i bestämmelsen, men i allmänhet menas bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. Även fullt användbart gods som misspryder på ett obefogat och planlöst sätt räknas som nedskräpning. Om det är föremål som samlats ihop i upplag eller har en ändamålsenlig funktion kan det inte anses vara nedskräpning ens om det är klart missprydande.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Om det finns misstanke om brott har samhällsbyggnadsnämnden en skyldighet att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

 

Skriv ut: