Arvidsjaur - en av de kommuner i länet som får flest naturreservat!

2009-02-16 10:50


Surliden Arvidsjaurs kommun. Foto Länsstyrelsen.
Surliden, Hedberg, i Arvidsjaurs kommun södra del. Totalt 33 reservat ska skapas i Arvidsjaurs kommun. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län.


Pressmeddelande:

Norrbotten kommer inom kort att få ett tillskott av ca 160 nya naturreservat. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Länsstyrelsen, Sveaskog och Naturvårdsverket.
Flest nya naturreservat får Arvidsjaur, Boden, Pajala och Övertorneå.
 

Länsstyrelsen kommer under våren att besöka kommunerna för att informera om satsningen.

Bakgrunden till de nya naturreservaten på statliga Sveaskogs mark är den kritik som staten fick  i början av 2000-talet. Det framkom då att man inte kände till vilka skyddsvärda skogar som fanns på statens egna marker. Därför gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att inventera all statlig skog. I Norrbotten inventerades totalt omkring en halv miljon hektar skog i den stora inventeringen under åren 2003 till 2004.

- Vid inventeringen hittades stora arealer ur- och naturskogar med hög biologisk mångfald, ofta i kombination med höga friluftsvärden. Det är en del av dessa marker som nu får ett formellt skydd, säger Ronny Edin, chef för Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Snabb takt på reservatsbildningen
Det är en bred överenskommelse som ligger bakom "Sveaskogspaketet". Under 2005 fördelade Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveaskog, ansvaret för bevarandet av de värdefulla skogarna som hittats under inventeringen mellan reservat och olika former av frivilligt skydd. Under 2008 träffades sedan en ny uppgörelse som innebär att reservaten får bildas utan ersättning till Sveaskog. Det innebär att reservatsbildningen kan genomföras i en betydligt snabbare takt. Målet är att alla reservaten ska vara bildade innan utgången av 2010.

Extra personal
Länsstyrelsen har fått särskilda medel för att anställa fyra personer som kommer att arbeta med bildandet av "Sveaskogsreservaten". Även Lantmäteriet, som ska mäta in gränserna för de nya områdena, har fått anställa extra personal. Entreprenörer runt om i länet kommer att anlitas för att röja och måla upp de över 200 mil reservatsgränser som genereras av de nya reservatsbesluten.

Ett steg närmare miljömålet
- Överenskommelsen tar oss ett stort steg närmare att nå miljömålet Levande skogar, och därmed närmare ett mera hållbart samhälle, säger Ronny Edin.

Syftet med miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Att bevara biologisk mångfald är en viktig del i det.


Fakta:
*Det regionala miljömålet Levande skogar lyder: "I Norrbotten ska skogslandskapet förvaltas så att förutsättningarna för alla dess arter förbättras. Skogen ska brukas uthålligt så att naturvärden, kulturmiljövärden, sociala värden och friluftslivet värnas samt att rennäringens förutsättningar förbättras."

Delmålet för "Långsiktigt skydd av skogsmark" innebär för Norrbottens del att ytterligare 70 000 hektar skyddsvärd produktiv skogsmark i länet ska skyddas formellt, räknat från 1999 års nivå fram till år 2010.
När miljömålet är uppfyllt kommer ca 3,5 procent av den produktiva skogen i länet nedanför fjällskogarna att vara formellt skyddad.
 

Sveaskogspaketet omfattar 431 områden (totalt 117 000 ha) i hela landet. Av dessa ligger 162 områden i Norrbotten. Det motsvarar en areal på totalt 66 000 hektar, varav 35 000 är produktiv skog.
Sveaskogsreservaten utgör en viktig del i länets miljömål för långsiktigt skydd av skog.


Antal nya reservat i Sveaskogspaketet per kommun:
Kommun - antal - total area (hektar)
 
Arjeplog - 8 - 2869
Arvidsjaur - 33 - 13983
Boden - 21 - 4452
Gällivare  -14 - 13672
Jokkmokk - 12 - 7497
Kalix  -6 - 1730
Luleå - 2 - 711
Pajala - 19 - 10980
Piteå - 7 - 644
Älvsbyn - 9 - 1016
Överkalix - 13 -  4346
Övertorneå -  18 - 6043

Summa: 162 67943          

För mer information, kontakta:
Ronny Edin, chef för naturvårdsenheten, 070-350 17 88
Caj Norén, pressekreterare, 070-689 60 54

 


Skriv ut: