Kallelse till: Lappland 2020

2015-08-19 10:17

Kallelse till årsmöte 2015


Medlemmar och blivande medlemmar i Föreningen Lappland 2020 kallas härmed till årsmöte 22 oktober 2015 kl 14.00-18.00, Ansia Camping, Lycksele. Vi bjuder på middag. 

 

Anmäl ert deltagande till gudrun.viklund@akademinorr.se, 0951-140 17 eller
ann-ci.jonsson@akademinorr.se, 0951-142 67.

Välkommen!
Akademi Norr

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av tre justeringsmän, tillika rösträknare
6. Upprättande av röstlängd
7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
8. Anmälan av ärende att behandla under punkten "övriga frågor"

9. Fastställande av föredragningslista.
10. Beslut om att bilda föreningen Lappland 2020
11. Fastställande av stadgar
12. Val av föreningens ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Omedelbar justering av §15 punkt 12-16
18. Budget
19. Medlemsavgift
20. Arvoden
21. Övrigt
22. Mötets avslutande


Skriv ut: