Bygglov mm


I vår kommun är det Miljö- och byggenheten som ansvarar och avgör frågor om bygglov rivningslov och marklov

Utöver bygglovfrågor så handlägger vi planer, problem med ovårdade tomter samt ansvarar för tillsyn av ventilation, energideklarationer, hissar m m.

I allmänhet krävs det bygglov för att uppföra byggnader, sätta upp skyltar, göra tillbyggnader och för att ändra användning av lokal/byggnad.
Inom detaljplanelagt område krävs det även bygglov för att färga om byggnad, ta upp fönster, byta takbeläggning, bygga plank, sätta upp skyltar, inglasning av balkonger, uterum, carport och så vidare.

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. För kompletteringar till en- och tvåbostadshus utanför planlagt område finns vissa befrielser från lovplikten.

Skriv ut: