Köldmedier

Köldmedier används bl a i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Därför finns lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Om du har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller mer än 10 kg köldmedia ska du anmäla detta till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Även nyinstallationer ska anmälas till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden genom en särskild kontrollrapport som upprättas i samband med installationen.
 
Regelbunden kontroll
Alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med mer än 3 kg köldmedium ska kontrolleras av en ackrediterad kylfirma enligt ett intervall som styrs av aggregatets storlek.

Köldmediemängd (kg)      Kontrollintervall
0-2,9                              Ingen kontroll
3-29,9                            1 gång per 12 månader
30-299,9                         1 gång per 6 månader
300- eller mer                 1 gång per 3 månader

Efter att eventuella läckage har åtgärdats, ska kontroll ske inom en månad.

Läckagekontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Företag som är ackrediterade går att hitta på SWEDAC:s hemsida. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna avtal med ett ackrediterat kylserviceföretag.

Årlig kontrollrapportering
Anläggningar som innehåller mer än sammanlagt 10 kg köldmedia ska varje år lämna eller skicka en sammanfattande rapport över de kontroller som gjorts under det senaste året till miljökontoret. Rapporten ska ha inkommit senast den 31 mars varje år. Vid utebliven kontroll eller årsrapport döms anläggningens ägare till en miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om årsrapporten är sent inkommet, det räcker att rapporten har kommit in en dag försent. Det är den som äger anläggningen den 31 mars som har ansvar för att rapporten skickats in i tid.

Miljösanktionsavgift
Den som använder köldmedier i sin verksamhet är ansvarig för att kontroll görs varje år. Om ingen kontroll görs döms en miljösanktionsavgift ut på 5000 kr. Om det upprepas året därpå döms 10 000 kronor ut, d v s den dubbla miljösanktionsavgiften. Har årlig återkommande kontroll gjorts men rapporten inte inkommit i tid till miljökontoret döms en miljösanktionsavgift ut på 1000 kr. Upprepas detta fördubblas även denna avgift året därpå.

Undantag från kontroll
Platsbyggda aggregat som är byggda med ett slutet system på fabriken och inte kräver något montage på plats, t ex vanliga kylskåp och frysskåp behöver inte anmälas till miljökontoret. Stationära enhetsaggregat med högst 3 kg köldmedium omfattas inte av kraven på anmälan, årlig kontroll eller rapportering. De räknas därför inte med i sammanlagd mängd. Små befintliga enhetsaggregat som innehåller högst 0,9 kg CFC får vara kvar och användas tills de tjänat ut, om de står kvar på samma plats som 2004.

Påfyllningsstopp och begränsningar

För HCFC köldmedier gäller påfyllningsstopp sedan den 1 januari 2002. Detta innebär att i ett befintligt system med HCFC måste aggregatet konverteras, skrotas eller bytas ut om det uppstår ett läckage. CFC köldmedier får inte längre användas. Det finns dock ett undantag för små enhetsaggregat med en köldmediemängd som understiger 900 g.

Skriv ut: