Revision


Åke Lindberg, ordf
Jan-Olof Lundmark, vice ordf
Lars Holmqvist
Erling Stenlund
Mikael Renberg

Kommunfullmäktige väljer revisorer.  Revisorerna är fullmäktiges instrument för att kontrollera hur fattade beslut genomförs i verksamheten och för att pröva de förtroendevaldas ansvarstagande. 
Revisorernas uppgift är att granska all verksamhet som kommunen sköter.
Enligt Kommunallagen ska revisorerna - i den omfattning de själva
bedömer - biträdas av sakkunniga.

Revisorerna arbetar oberoende och objektivt, vilket är en förutsättning när förtroendevalda revisorer ska granska andra förtroendevalda politiker.

Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar:

Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt;
Lever beslutsfattarna upp till fullmäktiges mål,  beslut och ríktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ger verksamheten avsedd effekt?

Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt;
Uppnås verksamhetens kvalitet och produktivitet med god ekonomisk hushållning?

Är den interna kontrollen tillräcklig;
Är styrning, ledning, uppföljning och kontroll tydlig, aktiv och ändamålsenlig?

Är räkenskaperna rättvisande;
Kan redovisningen ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs?
Är de finansiella rapporterna upprättade enligt lag och god redovisningssed?

Kommunens revisorer får inte granska kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden, t ex beslut om bygglov eller socialbidrag.
Resultatet av granskningarna redovisas i revisionsrapporter, revisionsberättelse och för de
kommunala bolagen avges granskningsrapport.
Rapporterna är offentliga handlingar.
Vill du ta del av revisionsrapporterna, ring 15 503.

Vid frågor om kommunal revision,
kontakta ordförande Åke Lindberg, tfn 073-320 02 74

Skriv ut: