Dataskydd

Personuppgifter
Genom att du är i kontakt med Arvidsjaurs kommun, eller något av dess bolag, så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.


Samma sak gäller för ansökningar och anmälningar med mera. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som lagar och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal.

  • De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du har rätt till insyn i behandlingen. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du förvaltningschefen.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.


 

Skriv ut: