Kungörelse samråd detaljplan för Sörbyn och Bernhardsborg

Publicerat: 2021-02-09

Ett förslag till detaljplan för Sörbyn och Bernhardsborg i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet är beläget i den södra delen av Arvidsjaurs samhälle. Planområdet gränsar i öster till södra infarten till Arvidsjaur (väg 95) och sträcker sig på båda sidor om Järnvägsgatan. I norr gränsar området till Tvättjärn, i söder Yttersttjärnen, i väster till en ridanläggning och i nordväst till fastigheten där Camp Gielas är belägen.

 

Planförslaget syftar till att säkerställa möjligheter till verksamhetsutveckling och exploatering för befintliga och nya aktörer i området.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan och bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

 

Planen handläggs med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 2021-02-10 – 2021-02-25, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.sesenast den 25 feb 2021.

 

 

Handlingar finns även på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Förvaringsplats:
https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/
Skriv ut: