Kungörelse om samråd

Publicerat: 2023-05-05

Ett förslag till detaljplan för upphävande av detaljplan i Malmesliden vid Suddesjaur i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

I arbetet med att digitalisera kommunens detaljplaner noterades det att en byggnadsplan i Malmesliden vid Suddesjaur bör upphävas. Planens bestämmelser har inte efterföljts i utvecklingen av området vilket har lett till att viss bebyggelse idag ligger på mark som inte får bebyggas (prickmark). Upphävandet kommer innebära att området inte får någon ny detaljplan utan att framtida bebyggelse kommer prövas vid bygglov för att underlätta utvecklingen av området i enlighet med kommunens översiktsplan.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Den ändrade markanvändningen har inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med så kallat förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2021:900) och samrådshandlingar har upprättats 2023-04-25.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 2023-05-05 – 2023-05-19, lämpligen skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Myndighetsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mn@arvidsjaur.se, senast den 19 Maj 2023.

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: