Underrättelse om antagen detaljplan - Ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning fastigheten Svärdlandet 1 :8 och del av fastigheter­na Svärdlandet 1: 17 samt Arvidsjaur 1: 1.

Publicerat: 2024-03-20
Sammanträde: 2024-03-13

Myndighetsnämnden antog 2024-03-13, § 17 detaljplan för Ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning fastigheten Svärdlandet 1 :8 och del av fastigheter­na Svärdlandet 1: 17 samt Arvidsjaur 1: 1.

Antagandehandlingar finns tillgängliga på www.arvidsjaur.se/detaljplaner.

Överklagandehänvisning
Detaljplan för ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning fastigheten Svärdlandet 1 :8 och del av fastigheter­na Svärdlandet 1: 17 samt Arvidsjaur 1: 1 har antagits av Myndighetsnämnden i Arvidsjaurs kommun. Beslutet om antagandet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock ges in till Myndighetsnämnden, 933 81 Arvidsjaur.
Överklagandet skall ske skriftligt. Det ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från anslagsdagen 2024-02-13. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna till Mark- och miljödomstolen.
Villkor för att Ni ska få överklaga
• Beslutet får överklagas endast om Ni senast inom granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
• Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel får Ni också överklaga beslutet.
• Ni får även överklaga beslutet om Ni anser att beslutet inte tillkommit i laga ordning,
I skrivelsen ska Ni ange
• Vilket beslut Ni överklagar (ärendets beslutsdatum, beslutsparagraf och vad beslutet gäller).
• Hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför.
• Ert namn, postadress och telefonnummer.
Ni ska underteckna överklagan. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagan. I så fall ska denne sända in en fullmakt samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Förvaringsplats:
Miljö- och bygg kontorets arkiv
Skriv ut: