Underrättelse om granskningsutlåtande

Publicerat: 2022-09-13
Till och med: 2022-10-05

tillhörande Detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 - tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen, Arvidsjaurs kommun

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.

Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 11 augusti till 1 september. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet, tillsammans med förslag till antagandehandlingar, finns tillgängliga på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Ärendet avses behandlas av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden den 22 september för att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige den 25 oktober.

Skriv ut: