Beställa slamtömning


Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har egen slamavskiljare eller sluten tank har i normalfallet slamtömning minst en gång om året. Tömningen görs schemalagd enligt den kommunala entreprenörens schema.

Extra slamtömning

Om du behöver extra slamtömning utöver den schemalagda tömningen beställer du via kommunen på telefonnummer 0960-15607

Schemalagd slamtömning

Om du har en nyinrättad avloppsanläggning och vill beställa schemalagd tömning beställer du det via kommunens kundservice för bl.a. avfall på följande telefonnummer:

0960-156 07


Det här vill vi att du gör innan vi kommer

  • Kontrollera att vägar är framkomliga för ett hämtningsfordon
  • Kontrollera att vägar och gångvägar är snö- och halkfria vintertid.
  • Kontrollera att vägar och gångvägar har god sikt och framkomlighet från gräs och träd.
  • Kontrollera att slamavskiljare och slutna tankar är lätt tillgängliga för tömning.
  • Kontrollera att brunnslock är lättåtkomliga, skruvar är lossade så att de kan öppnas av en person. Byt till lättvikslock ifall du har ett lock av betongmodell, de flesta betonglocken anses för tunga av arbetsmiljöverket. Taxa för tungt lock tillämpas om locket är för tung. Locket ska inte väga mer än 15kg, enligt arbetsmiljöverkets regler. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, kan en vikt på 35 kg accepteras. Då måste locket vara försett med handtag.
  • Kontrollera att luftventiler är öppna och kopplingar åtkomliga.
  • Om brunnslock eller vägbom är låst rekommenderar vi att använda kodlås, samt att meddela koden till kommunens kundtjänst. Om vi ej kan tömma p.g.a. låst grind eller annat hinder kommer ni att bli debiterad bomkörningsavgift.

 

Märk ut din brunn/tank

Hjälp oss att lokalisera din slamavskiljare/tank genom att märka ut den tydligt med en skylt eller liknande. Gärna med fastighetsbeteckning.

Skriv ut: