Detaljplan för Larstorps industriområde

Underrättelse om granskning

Ett förslag till detaljplan för Larstorps industriområde är under framtagande.

Planområdet är beläget i den östra delen av Arvidsjaurs samhälle och utgör 11 hektar. Planområdet gränsar i sydost till naturmark och i norr till Arvidsjaurs golfbana. Väster om industriområdet passerar riksväg 95.

Planförslaget syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål till att även omfatta den kil av parkmark som i dagsläget löper tvärs genom området samt ett mindre område i planområdet norra del. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig markanvändning och att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2022-12-14 till 2023-01-13. Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse) har upprättats 2023-02-14.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 24 mars till 14 april
i kommunhusets reception och på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under granskningstiden till:

Arvidsjaurs kommun, Myndighetsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mn@arvidsjaur.se, senast den 14 april 2023.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: