Gällande översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 174 att anta översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun. Samtliga handlingar samt den särskilda sammanställningen finns tillgängliga via länkarna längst ner på sidan. Själva planen består av dokumentet "Översikts- och tillväxtplan" samt fyra markanvändningskartor. Övriga dokument utgör underlagsdokument.

   

För att underlätta implementeringen av översikts- och tillväxtplanen har ett särskilt styrdokument tagits fram - Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen. Detta dokumentet fastställdes av fullmäktige 2017-02-28 och lägger grunden för implementering och uppföljning.     

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna skapades möjligheter till byggande i strandnära lägen för att stödja utvecklingen av landsbygden. Ett krav som ställts för att kunna tillämpa bestämmelserna är att kommunen i sin översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. I översikts- och tillväxtplanen som antogs i slutet av hösten finns därför 63 LIS-områden utlagda för permanent- och fritidshusbebyggelse samt för verksamheter. Syftet är att skapa möjligheter för ett ökat antal boende i kommunen samt en utveckling av turismen och därmed också ett långsiktigt, socialt hållbart samhälle. Områdena framgår av den kommuntäckande markanvändningskartan samt finns beskrivna i kapitlet landsbygdsutveckling i strandnära läge i översikts- och tillväxtplanen.

 

Tillägg avseende vindkraft

2011-10-31 antog kommunfullmäktige ett tillägg till dåvarande översiktsplan avseende vindkraft. Beslutet vann laga kraft 2013-03-20. Under arbetet med kommunens nya översikts- och tillväxtplan konstaterades att tillägget avseende vindkraft fortfarande var aktuellt. Detta tillägg gäller därför fortfarande och finns tillgängligt på sidan tillägg avseende vindkraft.

 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

 

Skriv ut: