Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-12, § 226 att tillsätta en politisk projektgrupp för att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Projektgruppen beslutade 2020-09-07 att skicka ut ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen på remiss till ett antal aktörer. Vi har även valt att lägga ut förslaget på kommunens hemsida för att alla som vill ska kunna komma med synpunkter.

Dokumentet innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för arbetet, en beskrivning av förutsättningarna inom kommunen samt slutsatser utifrån detta. Dokumentet innehåller även en prognos om det framtida behovet av bostäder samt en skattning om hur olika framtidsplaner i kommunen kan påverka behovet. Under avsnittet ”Åtgärder, mål och uppföljning” presenteras sedan förslag till åtgärder för en fungerande bostadsmarknad.

Förslaget finns tillgängligt via länken nedan.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan skicka dessa till kommun@arvidsjaur.se senast den 12 oktober.

Skriv ut: