Flourid

Fluor (F) är ett ämne som förkommer naturligt i naturen och då främst i vår berggrund. I ytvatten (sjöar och vattendrag) är halterna vanligtvis låga medan nivåerna kan variera i grundvatten beroende på vilken berggrund som finns i området.

Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad. Fluorsköljningar i skolorna har pågått i decennier och gett goda resultat med färre hål i tänderna hos barn. Mycket små mängder fluorid är nödvändiga för normala livsfunktioner och fluorid klassificeras som ett livsviktigt näringsämne.

Om fluoridintaget blir för högt, kan det orsaka skador i form av missprydande, livslånga tandemaljfläckar. Det är speciellt vanligt hos spädbarn.

Gränsvärdet, enligt Statens livsmedelsverks författningssamling SLVFS 2001:30, med avseende på fluoridinnehållet är 1,5 mg/l

 

Livsmedelsverkets råd om fluoridhalter

Fluorid mg/l

 

<0,8

ger ett begränsat kariesskydd

0,8-1,2

ger kariesförebyggande effekt

1,3-1,5

ger kariesförebyggande effekt, men vattnet bör ej ges i större omfattning   till barn under ½ år

1,6-4,0

vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år

4,1-5,9

vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 års ålder   och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½  år

≥ 6,0

vattnet bör inte konsumeras alls. Risk för benskörhet

 

Kommunen genomför återkommande kontroller av fluoridhalterna i dricksvattnet från de kommunala vattenverken. Jämfört med gränsvärdet (1,5 mg/l) är fluoridvärdena förhöjda i de kommunala vattentäkterna i Lauker (1,8 mg/l) och Sjöträsk (1,8 mg/l). Kom ihåg att halterna är precis över gränsvärdet så risken för negativa effekter är mycket små, även för barn.

 

Kommunen erbjuder småbarnsföräldrar med barn upp till 1,5 år som har kommunalt vatten och där halterna är över gränsvärdet kostnadsfri installation av fluoridfilter. Kontakta kommunen om du uppfyller kraven.

Skriv ut: