Vattenskyddsområden förnyas för kommunens vattentäkter

De kommunala vattentäkterna vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden och nu tar vi fram förslag på nya vattenskyddsområden.

Varför nya vattenskyddsområden? 

Arvidsjaurs kommun producerar dricksvatten till över 5 000 invånare. De vattenskyddsområden som finns idag fastställdes under 1970-80-talen. Den svenska lagstiftningen har förändrats sedan dess och nya krav och mål har tagits fram. Arvidsjaurs kommun har därför inlett arbetet med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna.

Det övergripande syftet med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden är att vi måste säkerställa den höga vattenkvaliteten på lång sikt. Vi vill behålla vår goda vattenkvalitet och se till att den inte blir sämre. Vi har bra vatten idag och det ska vi vara rädda om!

 

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde

Arvidsjaurs kommuns förslag till nya vattenskyddsområden ska behandlas politiskt och därefter skickas till länsstyrelsen för fastställande. Handläggningstiden hos länsstyrelsen beror på om en komplettering begärs in från kommunen och hur många yttranden som kommer in under samrådet.

Nya förslag till vattenskyddsområden för Abborrträsk, Glommersträsk, Svedjan, Lauker och Auktsjaur är framtagna och skickade till Länsstyrelsen för att fastställas. Nya förslag till vattenskyddsområden för Arvidsjaur håller på att tas fram.

 

Samråd med berörda

Efter att ansökan inkommit till Länsstyrelsen och då Länsstyrelsens har bedömt att underlaget är fullständigt ska underlaget skickas ut på samråd. Vid samrådet gör Länsstyrelsen en bedömning av vilka sakägare som får möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om vattenskyddsområde. De sakägare som får ta del av samrådet kan exempelvis vara myndigheter, markägare och innehavare av särskild rätt till marken som berörs. Innehavare av särskild rätt är exempelvis arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av kraftledningar, vägsamfälligheter och fiskesamfälligheter.

 

Hur berörs jag av ett vattenskyddsområde?

Vi behöver alla vara försiktiga med vårt vatten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar.

Bor du inom ett befintligt vattenskyddsområde eller ett område som föreslås bli vattenskyddsområde följer det särskilda bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter, om vad som är tillåtet och inte.

Föreskrifterna kan som exempel reglera:

  • Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Dvs föreskrifter gällande tankning, uppställning av fordon, lagring och förvaring, tvätt av bilen.
  • Hantering av kemikalier, farligt avfall och växtnäringsämnen.
  • Vad som gäller nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från berg, mark eller vatten. Dvs borra bergvärme eller anlägga sjövärme eller jordvärme.
  • Bestämmelser om ansökan av tillstånd respektive anmälan och dispens till kommunens nämnd för miljöfrågor.

I länkarna nedan finns frågor och svar, en FAQ, där du kan läsa vanliga frågor och svar som handlar om skyddsföreskrifter i ett vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifterna varierar mellan olika vattenskyddsområden och frågorna och svaren i denna FAQ är framtagna utifrån de skyddsföreskrifter som har föreslagits för vattenskyddsområde i Arvidsjaur tätort.

 

Har du frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring kommunens arbete med vattenskyddsområden är du välkommen att kontakta handläggare:

Erika Resin, erika.resin@arvidsjaur.se 0960-155 60

Erika Harr, erika.harr@arvidsjaur.se 0960-155 73

Skriv ut: