Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun

Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år:

 • Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.

Ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet:

 • Sökande ska äga eller ha ett långsiktigt hyresavtal.
 • Kommunstyrelsen ansvarar för budgetering, fördelning och utbetalning av det ekonomiska stödet och att utvärdering genomförs.
 • Det ekonomiska stödet betalas ut vid ett tillfälle per år. 

Tillhandahållande av anläggningar:

 • Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar är inom kommunstyrelsen område.
 • Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar är möjlig. Ersättningen skall anpassas efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.
 • Skötsel av kommunens idrottsanläggningar finns hos avdelningarna samhällsbyggnads och kultur- och fritid. Driftschef för kommunens fritidsanläggningar är Mattias Jonsson telefon 0960-155 75 och kultur- och fritidschef är Katarina Landstedt telefon 0960-157 67.

Tillhandahållande av lokaler och andra stöd:

 • Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt till alla ideella föreningar enligt särskilda regler antagna i kommunfullmäktige.
 • Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna

Arvidsjaurs kommun finner det angeläget att föreningsstödet används till: 

 • insatser för att uppnå kommunens kultur- och fritidspolitiska mål. 
 • att skapa positiva fritidsmiljöer för barn, ungdom, funktionshindrade, äldre och andra grupper för att motverka utslagning, ensamhet och missbruk. 
 • att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva olika konstformer så som teater, musik, bild, dans, film och litteratur.

Vem kan få föreningsstöd?

För att en förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

 •  Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
 •  Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens verksamhet.
 •  Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.
 •  Föreningen drivs under demokratiska former och är öppen för alla människor.
 •  Föreningen ska inneha ett organisationsnummer med tillhörande post- eller bankgirokonto.
 •  Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:
  - ekonomiska föreningar - politiska föreningar - elevföreningar (gäller ej skol - IF) - trossamfund - stödföreningar  (supporterklubbar m fl.) - föreningar knutna till myndigheter fär allmänheten inte tillåts att delta - föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet.

Följande stödformer tillämpas:

Tillgång till kommunala lokaler opch anläggningar

 • Ideella föreningar ska erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan kostnad. Särskilda regler gäller.

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet

65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet, 17,5 % till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd samt 17,5 % avsätts till samlingslokaler och annan verksamhet.

 • Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.
 • De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp. Dessa summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.
 • Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen.

Ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet:

 • 17,5 % av budgetsumman avsätts till samlingslokaler och annan verksamhet.

Ansökan om ekonomiskt stöd

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 30 april innevarande verksamhetsår.

Ansökan skall innehålla:

 •  föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
 •  utvärdering av föregående verksamhetsår  
 •  uppgifter om föreningen enligt den blankett som används 
 •  verksamhetsplan

Det kontanta stödet utbetalas senast 31 maj.

Utvärdering

Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd.

Skriv ut: