Lovfria åtgärder för en-och tvåbostadshus


I plan- och bygglagen finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader).

Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Dessa undantag gäller för alla en-och tvåbostadshus inklusive fritidshus:

Friggebodar

Bygglov krävs inte för att uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsytan får vara max 15 kvadratmeter Taknockshöjd max 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Bör vara skriftligt. Bygglov krävs om en komplementbyggnad placeras närmare gräns mot gata eller park än 4,5 meter. Läs mer om Friggebodar.

Fasadändringar

Det är inga krav på bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Skärmtak

Bygglov krävs inte för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15,0 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får dock placering ske närmare gränsen. Bör vara skriftligt. Bygglov krävs om skärmtaket placeras närmare gräns mot gata eller park än 4,5 meter. 

Altaner

Altaner finns inte som begrepp i plan- och bygg lagen. Dock har avgöranden i regeringsrätten har visat att det krävs bygg lov för altaner i vissa fall.
En altan där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,2 meter ovanför omgivande mark behöver inte bygglov.
En högre altan kan ibland ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad och då bli bygglovspliktig. Altaner som är byggda så att hela eller delar av altanen är belägen över 1,8 m höjd är bygglovspliktiga då altanens golv skapar ett tak över utrymmet under altanen, (dvs. utrymmet under altanen innebär en volymökning)

Staket, plank eller mur

Det krävs bygglov för att bygga plank och murar. För staket krävs dock inget lov. För att bedömas som staket ska det var öppet och genomsiktligt och högst 1,2 meter högt. En mur är tung konstruktion, fristående eller motfylld(stödmur). Om konstruktionen bygger mer än 0,5 meter över marken krävs bygglov.

Skyddad uteplats

Bygglov krävs inte för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering dock ske närmare gränsen. Bör vara skriftligt. Bygglov krävs om den skyddade uteplatsen placeras närmare gräns mot gata eller park än 4,5 meter


Ytterligare bygglovsfrihet utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs.


Här gäller förutom de ovan nämnda undantagen för en- eller tvåbostadshus att man utan bygglov får:

1. Göra en liten tillbyggnad till bostadshuset upp till 50% av huvudbyggnadens ursprungliga byggnadsarea dock högst 30 m², och inte högre än huvudbyggnaden. Åtgärder får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

2. Uppföra komplementbyggnader, murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Komplement-byggnadens storlek får ej överskrida 50 % av huvudbyggnadens area och inte bli högre än huvudbyggnaden.

Bygger man närmare än 4,5 meter måste de grannar som berörs godkänna det. Om de gör det krävs inte bygglov.

Byggnadsarean är den area som byggnaden upptar på marken.

Detaljplan gäller för Arvidsjaur, Glommersträsk, Moskosel och Suddesjaur samt fritidsområdena Bergsviken, Avaviken, Bastusel och Forsheden/Kilver.

Byar som ingår i sammanhållen bebyggelse är Abborrträsk, Auktsjaur, Järvträsk, Lauker och Pjesker.

Är du osäker om din fastighet omfattas av detaljplan eller ingår i sammanhållen bebyggelse kontakta miljö- och byggkontoret.


 

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den

Skriv ut: