Handlingar till startbesked


För att få börja bygga krävs förutom bygglov också ett startbesked. Innan startbesked kan ges ska ett tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. (Gäller ej enkla ärenden)

Det är i de flesta fall en fördel om handlingar som ska behandlas på det tekniska samrådet skickas in redan med lovansökan.

Handlingar som ska finnas inför det tekniska samrådet är:

• Förslag till kontrollplan
• Övergripande teknisk beskrivning
• Konstruktionsritningar

Handlingar som också kan behövas beroende på åtgärd:

• Brandskyddsdokumentation
• VA-ritningar
• Ventilation
• Energiberäkning
• Markplaneringsritning
• m.m.

 

Skriv ut: