Bygglovstaxa


I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, mm betalar man en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa

 

Beräkning av avgift

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till, som för närvarade är 0,8 i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

 

Här ser du exempel på några avgifter:

 

Nybyggnad av huvudbyggnad. 

 • Nybyggnad bostadshus, 130-199  kvm, 20 857 kr
 • Nybyggnad fritidshus, med vatten och avlopp, 8985 kr
 • Nybyggnad enkelt fritidshus, ej vatten o avlopp, 5 546 kr
  (vid nybyggnad utanför detaljplan kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 833 kr)

Utstakning

 • Grovutstakning av enbostadshus, 2 100 kr

Nybyggnadskarta

 • Enbostadshus, 6 876 kr

Ny- eller tillbyggnad av enkel komplementbyggnad.

(tex carport, förråd, uterum)

 • Mindre än 50 m2: 2 979 kr
 • Större än 50 m2: 6 096 kr

Övrigt 

 • Inglasning av bef. uterum,  3 208 kr
 • Anmälan kamin /eldstad i enbostadshus,  1 146 kr
 • Större fasadändring,  4 079 kr
 • Mindre fasadändring, 2 154 kr
 • Förhandsbesked,  4 584 kr
 • Strandskyddsdispens, 5 500 kr
 • Rivningsanmälan: 1 146 kr
 • Rivningslov < 250 m2 : 4 893 kr
 • Vid bygglov/förhandsbesked utanför detaljplan eller vid planavvikelse kan sakägare behöva höras.                  Avgift 1-5 st = 1 833 kr


Avgifterna ovan är beräknade efter de vanligaste faktorerna och avgiften kan därför i vissa ärenden avvika från ovanstående.    

Eventuell planavgift är inte inkluderat i ovanstående avgifter och kan tillkomma.

Reservation för felskrivningar.

 

Skriv ut: