Eldstad och rökkanal

Eldstad i villa 

Anmälan

Före installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska Du lämna in en skriftlig anmälan till miljö-och byggenheten.

Att tänka på vid installation

Ta först kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformning av rökkanal m.m. Om en ny rökkanal ska installeras kan Du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. En befintlig rökkanal kan t.ex. behöva renoveras innan Du kan ta den i bruk.

Skorstenen bör placeras så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege.

Du ansvarar för säkerheten
Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler, BBR) följs vid installation och eldning. Oavsett om Du väljer en färdig typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att Du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. När installationen är klar ska Du ta kontakt med skorstensfejarmästaren för att besiktiga den.

Skorstensfejarmästare i Arvidsjaurs kommun är Robert Bergman tfn. 070-303 31 01
E-post: info@knopare.se

Krav på anmälan

Du ska göra en anmälan:

 • när en ny eldstad installeras
 • när en ny skorsten/rökkanal installeras
 • när en ny braskasett installeras i befintlig öppen spis
 • vid byte av eldstad

Undantag

 • om Du byter ut en befintlig braskamin till en likvärdig kamin krävs ingen anmälan om anslutning sker till befintlig godkänd skorsten/rökkanal
 • om Du redan har en installerad godkänd kamin och sätter in ett nytt godkänt skorstensrör (stålrör) i befintlig murad skorsten för att förbättra skorstenen krävs ingen anmälan
 • om Du installerar en pelletsbrännare till befintlig vedpanna krävs ingen anmälan 

Anmälan ska innehålla:

 • blanketten ”Anmälan enlligt PBF"
 • planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
 • uppgift om typ av eldstad respektive rökkanal, med typgodkännandenummer (broschyr)
 • förslag till kontrollplan (exempel på kontrollplan för eldstad, se länk till höger) 

Om skorstenen tydligt påverkar bygnadens utseende, t.ex. om den placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad kan det i vissa fall (inom detaljplanelagt område) även krävas bygglov.

Beslut i form av startbesked
Beslut att få påbörja arbetet får Du i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att ett slutbesked ska kunna ges.

Besiktning
Innan eldstaden och rökkanalen tas i bruk ska den besiktas och godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligtvis skorstensfejarmästaren, som efter genomförd besiktning, skriver ut ett sakkunnighetsbevis.  

Förutom att kontrollera om eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt skydd mot brand, så kontrolleras även att takskyddsanordningar (takstege, glidskydd för lös markstege mm) uppfyller kraven. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vad som gäller. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktning, Vid besiktning kontrolleras bl.a. att genomföringen i bjälklagret är brandsäkert.

Skorstensfejarmästare i Arvidsjaurs kommun är Robert Bergman tfn. 070-303 31 01.
E-post: info@knopare.se

Slutbesked
Innan anläggningen får tas i bruk måste Du även ha ett slutbesked från miljö- och byggenheten. För att få ett slutbeskedet ska du skicka in en bestyrkt kontrollplan där Du som byggherre intygar att anläggningen utförts i enlighet med anmälan samt att skorstensfejarmästaren besiktat och godkänt anläggningen.

OBS! Det är Du själv som ser till att anläggningen kontrolleras och godkänns och att kontrollplanen skickas in till miljö- och byggenheten. Efter att Du gjort detta utfärdar miljö- och byggenheten ett slutbesked och ärendet avslutas.

Avgift
Avgift för anmälan är 966 kr (2022). Om en anmälningspliktig åtgärd inte anmäls kan en sanktionsavgift komma att tas ut.

Köp endast miljögodkända anläggningar, d.v.s. miljögodkända pannor och ackumulatortankar eller braskaminer och rökkanaler som har förutsättningar att vid bra eldningsteknik ge låga utsläpp av föroreningar. 

Från och med den 1 oktober 2019 gäller nya regler för kaminer och pannor som eldas med ved och pellets  - läs mer om detta på BOVERKETs hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/andrade-krav-for-vedspisar-kaminer-och-pannor/

Läs mer om sotning

 

Skriv ut: