Skyltlov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att sätta upp och väsentligt ändra skyltar och ljusanordnigar inom detaljplanelagt område. Detta gäller tillfälliga skyltar, banderoller, fasadvepor såväl som permanenta skyltar.

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,

Bygglov krävs även vid flytt av en befintlig skylt samt vid avsevärd förändring av en skylt.

Bygglov krävs inte när en skylt som har bygglov ändras till ett snarlikt utseende, till exempel om fronten i en skyltlåda byts mot en ny front i samma kulör och enbart texten ändras.

Om du är tveksam om bygglov krävs kontakta byggenheten innan den nya skylten sätts upp.

För att placera en skylt på offentlig plats krävs även polistillstånd.

 

Prövning av bygglov

Skylten ska ha god form-, färg- och materialverkan och vara lämplig med hänsyn till fasaden och stadsbilden och god helhetsverkan enlighet med Plan- och bygglagens krav (PBL).

Kommunens Miljö- och byggnämnd har också antagit riktlinjer för bedömning av skyltar. Komplicerade ärenden, däribland alla avslagsärenden, går till miljö- och byggnamnden för beslut. Övriga ärenden beslutas på delegation, det vill säga av tjänstemän på uppdrag av nämnden.

För att du ska få sätta upp din skylt på en fastighet som du inte äger krävs även tillstånd av fastighetsägaren. Ta därför kontakt med fastighetsägaren innan du startar ditt skyltprojekt.

 

Sök skyltlov via e-tjänst

Följande handlingar behövs för prövningen:

 • Fasadritning med skyltens placering skalenligt inritad eller skalenlig ritning som visar  skyltens placering (situationsplan) vid fristående skylt 
 • Ritning på skyltens utformning och mått
 • Komplettera gärna ansökan med ett fotografi eller fotomontage
 • Kontrollplan (för beslut om startbesked) Exempel på kontrollplan finns i e-tjänsten
   

Tidsbegränsat lov/upprepat lov av säsongskaraktär

Tidsbegränsat lov kan beviljas, på sökandes begäran, om åtgärden avses pågå en begränsad tid. Det tidsbegränsade lovet kan lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning med höst 5 år; sammanlagt högst 10 år. För skyltar brukar dock avsevärt kortare tider komma i fråga. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden vara borttagen eller ha upphört.

Behöver en skylt sättas upp periodvis, exempelvis under sommarsäsong, kan ett lov ges för samma skyltning utan ny prövning under två eller flera år i följd, om lovet utnyttjas inom ett år från det att åtgärden senast avslutats.

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Kommunens miljö- och byggnämnd har fastställt riktlinjer för bygglovprövning av skyltar.
Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skylt-designer/tillverkare och med fördel beaktas redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna skall också vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och olovlig skyltning. Riktlinjerna redovisar kommunens tolkning av plan- och bygglagens krav.
 
Riktlinjerna kan laddas ned som pdf till höger på denna sida.
 
Vid frågor, kontakta gärna bygglovsenheten.

 

Relaterade Dokument

Relaterade Länkar

Skriv ut: