Rivningslov och rivningsanmälan

 
Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en anmälan till byggnadsnämnden istället för rivningslov. Vissa byggnader kräver dock varken rivningslov eller anmälan.

Rivningslov

För att riva/flytta en hel eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmels

För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Observera att utrivningsarbeten i en byggnad inte räknas som rivning utan ofta är att betrakta som ändring av en byggnad


När krävs anmälan

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov, krävs en anmälan till byggnadsnämnden istället för ett rivningslov

Undantag: Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är

• en komplementbyggnad
• ett bygglovsbefriat skärmtak
• en liten tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse som inte kräver bygglov
• en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller
• en byggnad som är avsedd för totalförsvaret och är hemlig

 

Handlingar

Bifoga en karta där du markerar vilken byggnad som berörs, ritning, foton eller beskrivning på vad som ska rivas.

Beskriv vilka material byggnaden du ska riva består av. Skriv också vad du gör av eventuellt miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet ska tas om hand. (återanvändning, återvinning)

Ifyllningsbar blankett finns i e-tjänsten.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: