Startbesked


En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked

STARTBESKED - Varför behövs det och vad innehåller det?

Även om du har fått lov eller lämnat in en ansökan om anmälningspliktiga åtgärder måste du ha ett startbesked innan du exempelvis börjar bygga eller riva. Det är först genom startbeskedet som byggnadsnämnden godkänner att du får påbörja arbetet.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Vidare framgår andra villkor och vilka handlingar som krävs för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges. Upplysningar om krav enligt annan lagstiftning framgår också av beskedet.

När får du startbeskedet och hur länge gäller det?

Om du har ett enklare ärende kan du få ett startbesked i samband med att du får lovet beviljat. I andra fall lämnas startbeskedet så snart som byggnadsnämnden anser att åtgärden kan antas uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller meddelade föreskrifter.

Startbesked för lovpliktiga ärenden upphör att gälla samma dag som lovet upphör att gälla. Det innebär att startbeskedet upphör att gälla om den beviljade åtgärden inte har påbörjats inom två år och har avslutats inom fem år från det att beslutet om lov vunnit laga kraft.

Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.


 

SLUTBESKED - Varför behövs det och vad innehåller det?

Genom att utfärda ett slutbesked godkänner byggnadsnämnden att en eller flera åtgärder ska anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte ta byggnaden eller en anläggning i bruk.

Av slutbeskedet framgår att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor kan anses vara uppfyllda. Det ska även framgå av slutbeskedet att byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Om byggnadsnämnden anser att det finns kvarvarande brister så kan ett slutbesked med anmärkning ges. Detta gäller bara om bristerna är försumbara.

Anser byggnadsnämnden att kvarvarande brister inte är försumbara, så kan ett interimistiskt slutbesked ges. Då får byggnaden användas fram till den tidpunkt som anges i det interimistiska slutbeskedet. Därefter ska brister åtgärdas eller kompletterande kontroller göras så att byggnadsnämnden på nytt kan pröva frågan om slutbesked.

När får du ett slutbesked?

Byggnadsnämnden prövar frågan om slutbesked så snart en begäran om slutbesked har kommit in eller nämnden har fått det underlag som behövs för prövningen.

Det är byggherren som ska visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, kontrollplan, startbesked eller kompletterande villkor är uppfyllda innan ett slutbesked kan ges.

 

 

Skriv ut: