Utstakning och lägeskontroll


Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning. Lägeskontroll görs som en kontroll av att byggnaden eller anläggningen hamnat på rätt ställe, precis som bygglovet anger
.

Utstakning

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Det ska placeras precis som det beslutats i bygglovet. Utstakning görs normalt innan schaktning sker  Vid utstakning ingår även en höjd att utgå ifrån (höjdfix). När utstakningen görs i eller vid gräns ska grannar kallas till utstakningen enligt 10 kap. 26 §, plan- och bygglagen.

Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i byggnadsnämndens startbesked.

Läs mer om när utstakning behövs och hur den går till.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts.

Mätningskompetens

I startbeskedet informeras om när utstakning och/eller lägeskontroll krävs.
Utstakningen kan utföras genom kommunens försorg eller av byggherrens sakkunnige om denne efter prövning av miljö- och byggenheten kunnat godkännas. Utföraren skall ha tillräckliga kunskaper för utsättningen d.v.s. minst 5 års mätningsteknisk och fastighetsrättslig färdighet enligt HMK (handbok i mät och kartfrågor). Sakkunnig ska anmälas till Miljö- och byggenheten för godkännande. Läs mer om vad som krävs för att göra utstakningen i egen regi.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren (den som för egen räkning låter uppföra byggnaden) som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt givet bygglov.

 

Skriv ut: