Svar på vanliga frågor

 

Berättar miljöenheten vad jag ska bygga för avlopp?

Nej, miljöenhetens roll är att granska och godkänna ansökan ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Är man osäker på hur man på bästa sätt löser avloppet ska man kontakta en entreprenör eller en konsult.

Hur ska avloppet dimensioneras?

Avloppet ska i normalfallet dimensioneras för ett hushåll med fem personer.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Situationsplan som visar hur avloppet ska placeras och var dricksvattentäkter finns.
 • Intyg från berörd markägare om man lägger delar av anläggningen på annans mark.
 • De bilagor som behövs för miljökontorets bedömning av vald avloppsreningsmetod.

 

Hur lång tid tar det att få tillstånd till avloppsanläggning?

2-6 veckor, komplett ansökan går oftast fortare. Tänk på att vi kan ha många avloppsärenden under vår och sommar så det är bra om du är ute i god tid! Tänk också på att det kan vara svårt eller omöjligt under vintern att undersöka markförhållanden och ta jordprov. 

Vad kostar det att få ett avloppstillstånd?

Handläggningstiden för en normal ansökan om enskilt avlopp är 4 timmar. Timavgiften år 2017 är 932 kr.

Vad händer om jag inrättar en avloppsanordning utan att först ha fått ett tillstånd?

Den som bygger avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta miljöenhetens tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift (3000 - 5000 kr). Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för miljöenhetens handläggning av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljöenheten besluta om förbud att använda den.

Hur stor ska slamavskiljaren vara?

2 m³ för ett hushåll. Om man har kemisk fällning i slamavskiljaren ska den vara minst 3 m³, se nedan under fosforfällor.

Ska man ha slamavskiljare av plast eller betong?

Det spelar ingen roll för miljöenheten, slamavskiljaren ska vara godkänd. Öppningen bör vara så stor som möjligt.
Det underlättar vid slamtömning.

Måste man söka tillstånd för att byta slamavskiljare?

Nej, enligt Naturvårdverkets allmänna råd är det inte anmälnings- eller tillståndspliktigt att ersätta en trekammarbrunn med en ny på samma plats.

Kan jag ha kvar en gammal slamavskiljare när jag renoverar en gammal avloppsanläggning?

Om slamavskiljaren uppfyller nedanstående krav kan den användas som en del av en ny avloppsanläggning:

 • den har tre kamrar (trekammarbrunn). Kamrarna ska vara hela.
 • den har en våtvolym av minst 2 m³.
 • den är tät.
 • den har ett t-rör på utloppet, och t-röret är helt.

Fråga din entreprenör, eller slamtömningspersonalen om du är osäker! En väl fungerande slamavskiljare är mycket viktig för att få lång livslängd på efterföljande infiltration eller markbädd.

Hur stor ska en infiltrationsbädd vara?

För vanlig infiltration 25-30 kvadratmeter för ett hushåll, erforderlig yta på din fastighet kommer att anges i tillståndet. Bädden kan vara mindre om biomoduler/infiltrationskassetter ska installeras, produkthänvisningen över infiltrationsarea ska då följas.

Hur långa ska spridningsledningarna i infiltrationen/markbädden vara?

Max 15 meter långa vid självfall, man kan göra en kortare bädd genom att lägga flera spridningsledningar.

Hur mycket sand går åt till en infiltration?

Det beror på jordarten på platsen. Om det är bra infiltrationsjord behövs ingen sand. Om det är mindre bra infiltrationsjord kan man behöva ett 30 cm tjockt sandlager. Ibland behövs ännu mera sand. Om det inte går att infiltrera får man överväga att göra markbädd eller ett reningsverk. I markbädden behövs ett sandlager på minst 80 cm. Se även nedan under provgrop!

Hur djupt ska infiltrationsbädden ligga?

Normalt lägger man infiltrationsytan på 60-80 cm djup, men om det finns ytligt berg eller grundvatten på platsen får man anpassa sig till det och lägga infiltrationsytan ytligare. Se nedan under provgrop! Generellt bör infiltrationen ligga så ytligt som möjligt för att rena bra och få lång livslängd.

Vad gäller om jag vill gräva om infiltrationen?

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd så är det anmälningspliktigt att gräva om en infiltration. Det innebär att du måste skicka in en skriftlig anmälan till miljökontoret och invänta ett skriftligt beslut innan du börjar omgrävningen.

Blir det alltid en jordkulle när man bygger markbädd?

Nej, det beror på förutsättningarna på platsen om det blir en kulle. Även infiltrationer kan läggas ytligt så att det blir en kulle. Se även nedan under provgrop!

Kan jag lägga infiltrationen/markbädden på en åker?

Det kan man göra, men man ska inte köra över bädden med tunga maskiner för då packas jorden så att funktionen förstörs. Marken där infiltrationen/markbädden ligger kan därför inte brukas.

När ska man ha fosforfällning?

Nya markbäddar ska vara försedda med fosforfällning. Alternativ är att installera urinseparerande toalett med sluten urintank.

Vilken fosforfälla är bäst?

Det kan miljö- och byggenheten inte svara på. Välj den metod som passar bäst för dig.

Vilka fosforfällor finns?

 • Kemisk fällning i slamavskiljaren – mer slam bildas varför minst 3 m³ slamavskiljare och tätare tömning behövs.
 • Efterpoleringsbrunn med filtermassa – 1 m³ filtermassa som byts vartannat år.
 • Alternativ till fosforfälla är sluten tank för urin eller wc-vatten eller förmultningstoalett.

Hur stor urintank behövs om man väljer urinseparerande toalett?

Normalt räcker det med 3 m³ urintank som man tömmer en gång om året samtidigt med slamavskiljaren.

Vilka krav ställs på minireningsverk?

De ska ha kemisk och biologisk rening och ska uppfylla Naturvårdsverkets reningskrav.

Var eller hur får man släppa ut vattnet från reningsverk?

Det beror på platsen. Räkna med att det krävs att vattnet efterpoleras i en mindre infiltration eller markbädd innan det släpps ut i naturen.

Vilka minireningsverk är godkända?

Det finns europastandard för kontroll av minireningsverk. Det minireningsverk du väljer bör ha kontrollerats enligt standarden eller på något annat sätt prövats av någon oberoende instans. Prövningen ska visa att minireningsverket klarar att uppfylla de reningskrav som ställs i Naturvårdsverkets allmänna råd. Miljöenheten gör en bedömning av reningsverket när ansökan kommit in.

När ska provgrop grävas?

Om man tänker anlägga infiltration eller markbädd.

Hur djup ska provgropen vara?

Den ska vara 3 m djup eller till berg eller minst 0,5 m under grundvattenytan. Om man påträffar berg/grundvatten ytligt (0,5-1,5 m) bör man överväga att gräva någon annanstans för att se om det finns en bättre placering.

Varför behövs provgropen?

Så att man kan se om det finns berg eller grundvatten mindre än 2 m från markytan. Dessutom kan man se vad det är för jordart. Olika jordarter är olika genomsläppliga för avloppsvatten. Infiltrationens yta och skyddsavståndet till dricksvattentäkter bestäms av jordarten.

Vilka skyddsavstånd gäller till dricksvattenbrunnar?

Avloppsanläggningen bör ligga lägre i terrängen än närliggande dricksvattenbrunnar. Schablonmässigt skyddsavstånd är 50 meter när detta är uppfyllt. Beroende på jordart kan kortare eller längre skyddsavstånd bli aktuellt. Om anläggningen måste läggas ovanför en dricksvattentäkt måste du kontakta en konsult som skriver ett utlåtande angående skyddet för dricksvattnet.

Vilka skyddsavstånd gäller till berg och grundvatten?

Infiltrationsytan ska ligga minst 1 meter över berggrundsytan eller minst 1 meter över högsta grundvattenyta. Detta är viktigt både för att reningen ska fungera och för att vattnet ska kunna rinna undan.

Eftersom grundvattenytan varierar under året måste man gräva en minst 2,5 m djup provgrop för att kunna göra en riktig bedömning av var högsta grundvattenytan ligger.

Godkänner miljöenheten sluten tank?

Den frågan kan inte besvaras generellt. Avvägning görs i samband med tillståndsprövning.

Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar med dieseldrivna fordon, vilket ger negativ miljöpåverkan genom avgasutsläppen och slitage på vägarna. I vissa områden är emellertid vattenmiljön så känslig att utsläpp från wc inte kan tillåtas och då kan tillstånd till sluten tank för toaletten ges.

Att leda allt avloppsvatten till sluten tank är en nödlösning som endast godkänns i undantagsfall till skydd för dricksvatten och vattendrag.

Hur ofta behöver den slutna tanken tömmas?

När man har enbart wc till tank kan man beräkna det utifrån hur mycket vatten som används per spolning. Det finns extremt snålspolande toaletter som använder mindre än en liter per spolning. Hur ofta man behöver tömma tanken beror på hur många man är i hushållet och hur stor tanken är.

Om allt avloppsvatten leds till en tank får man tömma ofta. Man brukar ange att vattenförbrukning per person är 150-200 liter per dygn. Ett hushåll med tre personer och en tank på 6000 liter för allt avloppsvatten skulle då behöva tömma varannan vecka.

Hur nära en fastighetsgräns får man borra brunn för dricksvatten?

Det behövs normalt* inget tillstånd för att borra en vattentäkt för ett enfamiljshus. Detta innebär att ansvaret för att vattentillgång eller kvalitet i den egna och i grannars brunnar vilar på den som anlägger vattentäkten. Enligt Miljöbalken ska anläggningar för grundvattentäkter inrättas och användas på så sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Miljöenheten känner inte till några bestämmelser angående avstånd till fastighetsgräns. Det finns dock rekommenderade avstånd vid anläggande av slamavskiljare. Då rekommenderas ett avstånd på 4 meter till fastighetsgräns. Detta grundar sig på att man ska kunna anlägga och underhålla brunnen utan att gå in på grannens mark. Om grannen går med på det kan man lägga brunnen närmare än 4 meter.

Sammanfattningsvis: Den viktigaste parametern är intilliggande vattentäkter och avloppsanläggningar, inte avståndet till tomtgräns. Läget för vattentäkter och avloppsanläggningar måste vara klarlagt innan brunn tas upp. Skyddsavstånd till infiltrationer och markbäddar måste i vissa fall tas fram med hjälp av en sakkunnig geohydrolog. Oavsett hur långt från tomtgränsen du borrar brunnen bör du prata med grannen innan du sätter igång.

* Undantag: Att anlägga energibrunn (bergvärme) är anmälnings- eller tillståndspliktigt eftersom det finns en risk att grundvattnet förorenas. En del kommuner har i avgränsade områden föreskrivit om tillståndsplikt för att anlägga dricksvattentäkt. I Arvidsjaurs kommun finns inga sådana områden.

Relaterade Dokument

Relaterade Länkar

Skriv ut: