Avgifter/klassning för livsmedelsföretag


Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. I den offentliga kontrollen ingår förutom själva inspektionen även förarbete och efterarbete som krävs av förvaltningen.

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng. Beroende på verksamhetens omfattning och om känsliga grupper serveras (barn under fem år, äldre, allergiker) hamnar verksamheterna i en av åtta olika riskklasser. Riskklassningen och en erfarenhetsmodul där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.

Om företaget under året visar sig ha en bra egen kontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektionen så kan antalet kontrolltimmar sänkas till nästa år. Om företaget däremot sköter sig dåligt kan antalet kontrolltimmar komma att ökas för kommande år. Kontrollen anpassas därigenom efter vilket kontrollbehov som finns.

 

Årlig avgift

Den årliga kontrolltiden ligger till grund för livsmedelsverksamhetens avgift. T ex 5 timmar gånger timavgiften (1287 kr) vilket ger en årsavgift på 6 435 kr.

Timavgiften år 2023 är 1287 kr och indexuppräknas årligen.

 

Registrering

Vid registrering av livsmedelsföretag debiteras en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.

 

Avgift för extra kontroll

Om det visar sig att verksamheten inte klarar kraven och det krävs uppföljande besök eller provtagning, att det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som kontrollen medför.

 

Riskklassningsmodellen, en kort beskrivning

För att beräkna hur mycket kontrolltid som skall läggas på respektive livsmedelsverksamhet används Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och en erfarenhetsbedömning. I riskklassningsmodellen tas hänsyn till olika riskfaktorer. De olika riskfaktorerna avgör vilken riskklassen för verksamheten blir.

Erfarenhetsklassningen visar hur bra verksamheten klarar sig vid inspektionstillfällena. Baserat på hur verksamheten sköter sig kan verksamheten flyttas mellan de olika erfarenhetsklasserna fast bara max ett steg per år.

Se informationen under länkar till höger på sidan om du vill veta mer om riskklassningsmodellen eller om Arvidsjaurs kommuns livsmedelstaxa.

Skriv ut: