Svar på vanliga frågor

 

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vad behöver jag göra?

För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera eller få verksamheten godkänd som en livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras på nytt. Du behöver fylla i och skicka in en anmälan om registrering till miljö- och byggenheten. Mer information och blanketter finns på sidorna Livsmedel för företag.


Hur gör jag när jag tar över en verksamhet?

Det är verksamheten som ska godkännas eller registreras, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste ansöka om godkännande eller registrering, även om det tidigare varit livsmedelsverksamhet i lokalen.


Vad är skillnaden mellan godkännande och registrering?

Godkännande krävs för animalieanläggningar. Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som hanterar animaliska livsmedel och levererar dem vidare till en annan anläggning. Exempel på animalieanläggningar kan vara mejeri, charkuteri eller fiskindustri. Ett godkännande innebär ökade krav på din anläggning och på ditt kontrollsystem. Vid godkännande måste miljö- och byggenheten pröva din anläggning innan du får starta. Det betyder att miljö- och byggenheten kontrollerar att din lokal, verksamhet och kontrollsystem uppfyller de lagkrav som finns innan du startar.

För de flesta restauranger, butiker, skolor och liknande räcker det med registrering. Vid registrering krävs endast att du gör en anmälan till miljö- och byggenheten om att du driver en livsmedelsverksamhet. Senast två veckor innan du startar ska du skicka in anmälan. Miljö- och byggenheten gör ingen prövning i förväg, men vi kommer på ett kontrollbesök efter att du har startat verksamheten. Innan du startar ska du ha tagit fram ett kontrollsystem med rutiner för verksamheten och se till att det finns tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera livsmedel. Läs mer på sidan Egenkontroll och HACCP.


Får jag bygga om min livsmedelslokal?

Ja, du får bygga om och renovera i din lokal. Miljö- och byggenheten gör inte någon kontroll innan ombyggnad eller renovering sker.

Det är alltid ditt ansvar att se till att flödet i lokalen fungerar på ett bra sätt. Det ska inte finnas några risker för att rena ytor i köket blir nedsmutsade av till exempel avfall eller smutsig disk. Därför är det viktigt att du är väl insatt i ditt kontrollsystem och förstår vilka risker det finns med hanteringen i de olika delarna av lokalen.


Vad är ett kontrollsystem?

Ett kontrollsystem innebär att du har rutiner för den typ av hantering du har i din verksamhet. Rutinerna ska garantera att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Rutinerna kan vara antingen muntliga eller skriftliga, det viktiga är att personalen är väl insatt i vilka rutiner som gäller. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att rutinerna fungerar och därför är det viktigt att du vet vilka risker som kan finnas i din verksamhet och vilka regler som gäller.


Hur gör jag ett kontrollsystem?

Storleken på din verksamhet avgör hur omfattande ditt kontrollsystem behöver vara och om allt behöver vara skriftligt. Du kan göra ditt kontrollprogram själv, eller ta hjälp av en konsult eller annan kunnig person.

Det är ditt ansvar att ta reda på och identifiera riskerna i din verksamhet. Miljö- och byggenheten kan bidra med generella tips, men vi kan inte vara med och skapa ditt kontrollsystem eftersom vi sedan ska granska det i vår roll som tillsynsmyndighet. Läs mer om kontrollsystem på sidan Egenkontroll och HACCP.


Vilken utbildning behövs för att arbeta i kök?

Det finns inget krav på specifik utbildning. Däremot måste du som driver en livsmedelsverksamhet ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och hantering. Du ansvarar också för att övrig personal har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll för att kunna arbeta i kök.

Att gå kurs i livsmedelshygien och hantering kan vara en bra idé för att få kunskap. Vi på miljö- och byggenheten får inte rekommendera någon specifik utbildning. Det finns många att välja på och ett tips kan vara att söka efter utbildningar i livsmedelshygien på webben.


Kan ni besöka mig innan jag öppnar?

Vi brukar göra det första kontrollbesöket en tid efter att du har öppnat din verksamhet. Det är för att vi vill se hur ni arbetar och hur era rutiner och lokaler fungerar. Miljö- och byggenhetens roll är att i första hand kontrollera att lagstiftningens krav uppfylls. Vi får inte samtidigt agera som konsulter. Vi försöker ge övergripande tips och råd, men kan inte ge detaljerad information som t.ex. vilket ventilationsaggregat, golvmatta eller vilken specifik köksutrustning du bör införskaffa. Det måste du själv avgöra.   


Vad är mitt ansvar som livsmedelsföretagare?

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Du ska ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du har också ansvar för att hantera avfall, avlopp och kemikalier med mera i din verksamhet på ett sätt så att inte miljön skadas.


Vad är miljö- och byggenhetens roll?

Miljö- och byggenheten är en tillsynsmyndighet och vår roll är att just att kontrollera din livsmedelsverksamhet. Vi kan svara på frågor som rör din verksamhet, men vi kan inte ge dig detaljerade tips på hur du ska lösa problem eller hjälpa dig att planera exempelvis ombyggnader.

I miljö- och byggenhetens uppdrag som myndighet ingår också att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att vi även kan kontrollera hur du hanterar avfall och kemikalier i din verksamhet.


Vad betalar jag för?

Du betalar för den livsmedelskontroll som miljö- och byggenheten kommer att göra i din verksamhet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektioner på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering, rapportskrivning och åtgärder efter inspektionen räknas in i kontrolltiden. Alla verksamheter får inte besök varje år. Verksamheter som betalar en liten avgift, till exempel på grund av låg risk i verksamheten eller att verksamheten sköts bra, får inte besök varje år.

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att företagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka miljö- och byggenhetens kostnader för kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Hur hög timtaxan ska vara beslutas av kommunfullmäktige.


Varför kommer ni oanmält och mitt i lunchen?

Vi som arbetar som inspektörer på miljö- och byggenheten vill se hur din verksamhet fungerar i vardagen och då kommer vi ibland just när det är mycket att göra. Vi vill se hur dina rutiner fungerar. Vi kommer oanmält för att lagen säger att vi ska göra det och syftet är att vi ska få en representativ bild av din verksamhet.


Behöver jag ha en fettavskiljare?

De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Det är inte miljö- och byggenheten som avgör om du måste ha fettavskiljare eller inte. Kontakta VA-enheten, Erika Harr 0960-155 74. Om du ska installera en fettavskiljare kan det krävas bygglov eller bygganmälan.


Får man ha hundar i en livsmedelslokal?

Hundar och andra sällskapsdjur får inte finnas i de utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör inte heller få vara i andra utrymmen som är av hygienisk betydelse för verksamheten, som omklädningsrum eller diskrum. Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör en funktionsförhindrad person få ha med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokalen och i vissa delar av butiken, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedlen förorenas.

Relaterade Länkar

Skriv ut: