Miljöfarlig verksamhet

Vissa typer av miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Det innebär att en anmälan måste lämnas in till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska lämnas av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas.
 
Vad ska anmälas?
Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är bensinstationer, kemtvättar, motorbanor, verkstäder, tryckerier, växthus, skjutbanor eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter.

Vilka verksamheter som omfattas av anmälningsplikt framgår av Miljöprövningsförordningen.


Hur gör jag en anmälan?

Anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in i två exemplar till miljö- och byggenheten. Ett exemplar skickas till Länsstyrelsen för kännedom. 

Enklast är att använda vår e-tjänst. Länk till detta finns längre ned. 

Hur handläggs anmälan?
Om anmälan är ofullständig begär miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. En ofullständig anmälan kan avvisas. När komplett anmälan inkommit skickas ett exemplar till Länsstyrelsen för kännedom och möjlighet till yttrande. För vissa verksamheter behövs en bedömning om verksamheten kan anses ha betydande miljöpåverkan och istället ska tillståndsprövas av länsstyrelsen.

Beroende på verksamhetens art, omfattning och befarade effekter på miljö och hälsa görs ibland ett tillsynsbesök på plats. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan. För handläggningen tar miljö-,bygg och hälsoskyddsnämnden ut en avgift. 

Hur lång tid det tar att handlägga ett anmälningsärende beror på verksamhetens komplexitet och hur komplett anmälan är när den kommer in. Handläggningstiden enligt miljöbalkens bestämmelser är sex (6) veckor. Tar handläggningen längre tid än så får verksamheten påbörjas innan beslutet fattats, dock på egen risk.


Årlig avgift

De flesta anmälningspliktiga verksamheter betalar årligen en fast avgift för nämndens tillsyn. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige och varierar beroende på verksamhetens art och omfattning. Timavgiften under år 2023 är 1125 kr. 
 

Om du inte gör en anmälan

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan resultera i en miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan.

Kontakta Miljö- och byggenheten

Telefon: 0960-155 00 (växel)
E-post: mn@arvidsjaur.se

Skriv ut: