Avfall från verksamheter

Du som driver verksamhet har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag.


Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag.

Även om avfallet har ett ekonomiskt värde eller återanvänds klassas det fortfarande som ett avfall. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för hanteringen av sitt verksamhetsavfall.

Hushållsavfall är avfall från hushåll, till exempel köksavfall. När sådant avfall uppkommer i personalmatsalar, restauranger, industrier, kontor, vårdinrättningar och affärer räknas det som hushållsavfall.

Kommunen har monopol på hanteringen av hushållsavfallet.

År 2020 kom nya bestämmelser för farligt avfall. Läs mer om det här. 

Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:

  • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
  • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
  • Sträva efter att minska avfallsmängder
  • Se till att avfall återanvänds och återvinns
  • Kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
  • Lämna hushållsavfall till renhållaren
Skriv ut: