Tvätta bilen rätt

Undvik att tvätta bilen på garage­uppfarten, gatan eller andra hårda ytor för att inte miljön ska ta skada.

Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Dagvattnet leds oftast orenat ut i diken och vattendrag. Är det förorenat kan det skada djur, växter och dricksvatten.

 

Ett aktivt miljöval

Alla kan göra ett aktivt miljöval, genom att tvätta bilen i en anläggning/biltvätt eller "gör det själv hall".

På gräsbevuxen plan mark eller grusplan kan i undantagsfall, d.v.s. max 4 gånger per år och fastighet, accepteras att lera, grus och damm spolas av bilen. Under förutsättning att vattnet inte rinner ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Vattentäkter får inte påverkas. 

Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön.

Skriv ut: